Krajská rozvojová agentúra Košického kraja

Združenie Krajská rozvojová agentúra Košického kraja je založené Zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.12.2008 podľa ust. §20f a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka. 

Hlavným cieľom KRA Košického kraja je pomáhať pri príprave, vypracovávaní a implementácii projektov s využitím najmä fondov EÚ, organizovať odborné konferencie pre starostov i poslancov obecných samospráv, podnikateľov, ale i mimovládny sektor a tak napomáhať rozvíjať región - prispieť k celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju.

Ďalšou nosnou myšlienkou je zameriavanie sa na vzdelanostnú ekonomiku marginalizovaných skupín podľa potrieb regiónu s prihliadnutím na spoločenské opotrebovanie obyvateľstva.

Rovnako dôležitá oblasť je aj cestovný ruch, a to zveľadenie kultúrno – historických pamiatok okresu, kongresový cestovný ruch, poznávacie zájazdy v rámci okresu, ako aj do susednej Zakarpatskej Ukrajiny.

 1. Združenie je neziskovou, neštátnou a verejnoprospešnou organizáciou.
 2. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
 3. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Predmet činnosti združenia

 • iniciuje a koordinuje prípravu a realizáciu stratégie trvalo udržateľného rozvoja regiónu.
 • zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementovanie rozvojových programov v regióne Košického kraja a jeho okolí v priamej súvislosti s realizáciou rozvojových programov v susedných krajoch, na Slovensku a v prihraničných regiónoch Maďarskej republiky a Ukrajiny.
 • koordinuje aktivity so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej politiky na úrovni miestnej, regionálnej i medzinárodnej. Koordinuje prípravu a realizáciu projektov vrátane získavania a využívania domácich a zahraničných finančných zdrojov za účelom regionálneho rozvoja a spolupráci s VÚC - Košického samosprávneho kraja, Národnou agentúrou pre regionálny rozvoj a ďalšími inštitúciami regionálneho rozvoja.
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov a vzdelávanie záujemcov za účelom kvalitnej prípravy projektov.
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít a projektov.
 • je oprávnená uzatvárať zmluvy o spolupráci a rôznymi štátnymi inštitúciami, združeniami občanov a právnických osôb, obchodnými komorami, podnikateľskými subjektmi a inými domácimi i zahraničnými fyzickými i právnickými osobami za účelom dosiahnutia obojstraného prospechu.
 • pripravuje a vydáva rôzne propagačné a výchovno-vzdelávacie materiály a publikácie, regionálne noviny a pod.
 • vykonáva vlastnú hospodársku činnosť v zmysle predmetu činnosti združenia.
 • vytvorí a zabezpečuje činnosť odborného pracoviska pre tvorbu regionálnych programov a zabezpečuje činnosť odborného pracoviska pre tvorbu regionálnych programov a projektov samotným samosprávnym útvarom.
 • prekladateľská a tlmočnícka činnosť.


Krajská rozvojová agentúra Košického kraja je v roku 2014 zaradená do IS RRA a svoje činnosti realizuje s podporou MDVRR SR (http://mindop.sk/).