Správy 2014 (Archív)

 
Pridané: 28.12.2014

Oznam pre žiadateľov o NFP v súvislosti so zákazom poskytovania štátnej pomoci podnikom v ťažkostiach

V nadväznosti na aktualizáciu Príručky pre žiadateľa o NFP, Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil oznam pre prijímateľov v súvislosti s podmienkou zákazu poskytovania štátnej pomoci pre "podniky v ťažkostiach". Oznam je dostupný tu, ako aj v časti Štátna pomoc

Viac tu: http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=123


Pridané: 28.12.2014

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401 Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 3.7

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.7 platnú od 18.12.2014.

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       aktualizácie kontaktnej adresy a telefónnych čísel detašovaného pracoviska Odboru riadenia implementácie projektov;

-       doplnenia novej kapitoly „Administratívna kontrola zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO“;

-       aktualizácie podpornej dokumentácie k PHM v časti Iná podporná dokumentácia k vybraným účtovným dokladom;

-       aktualizácie Zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;

-       aktualizácie termínu doručenia monitorovacej správy v časti Monitorovanie projektu.

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

Príloha č. 3.9                      Pracovný výkaz vzor

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/


Pridané: 28.12.2014

Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 11/2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 17. decembra 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 11/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/


Pridané: 28.12.2014

Európska komisia schválila Pracovný Program Európy pre občanov na rok 2015

Európska komisia schválila Pracovný Program týkajúci sa implementácie programu Európa pre občanov na rok 2015.

Priority na rok 2015 sú:

Akcia 1: Európska pamiatka

V súvislosti so 70. výročím konca Druhej svetovej vojny sa priority zameriavajú na

- Druhú svetovú vojnu a nárast intolerancie, ktorá spôsobila zločiny proti ľudskosti;

- Vplyv Druhej svetovej vojny na povojnovú architektúru v Európe: jej rozdelenie a Studená vojna, začiatok Eúrópskeho integračného procesu po Schumanovej Deklarácii 1950

Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia

Diskusia o budúcnosti Európy: Súčasná debata o EÚ v čase ekonomickej krízy a európskych voľieb 2014, vyžaduje ďalšie prehĺbenie diskusie o budúcnosti Európy, o tom akú Európu jej občania chcú, a tiež podporenie nových foriem občianskej participácie a posilovanie existujúcich foriem. Diskusia by mohla byť založená na skúsenostiach z histórie ako aj konkrétnych úspechoch Európskej Únie. Diskusia sa nemusí upriamovať len na občanov ktorí podporujú koncept EÚ, ale aj na občanov, ktorí doposiaľ neboli zapojení alebo spochybňujú EÚ a jej úspechy.

Viac tu: http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/09122014_wp2015_en.htm


Pridané: 28.12.2014

Brusel schválil Úradu vlády SR operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 – 2020

Európska komisia v pondelok 15. decembra 2014 schválila operačný program Technická pomoc na programové obdobie 2014 - 2020. Slovensko tak dostalo príležitosť čerpať viac ako 187 miliónov eur v novom programovom období 2014 – 2020. Schválený operačný program vypracoval Úrad vlády SR v spolupráci s relevantnými partnermi.
Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 chce úrad vlády prostredníctvom samostatného operačného programu posilniť najmä systémový prístup k európskym štrukturálnym a investičným fondom, vytvoriť vysoko odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov dobudovaním efektívneho systému ich regulácie, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na ich riadení, na kontrole a audite, ako aj ochrane finančných záujmov EÚ.
Operačný program Technická pomoc tak prispeje k plneniu cieľov Stratégie Európa 2020, ako aj Národného programu reforiem Slovenskej republiky. S jeho podporou sa dosiahne najmä efektívne, účinné a transparentné čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci všetkých operačných programov, ktorého pozitívne prínosy pocítia všetci občania Slovenskej republiky.


Pridané: 28.12.2014

Operačný program Ľudské zdroje dostal od Komisie zelenú

Slovensko bude môcť v programovom období 2014 - 2020 využiť z európskeho rozpočtu finančné prostriedky v sume 2,2 miliardy eur na investície v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania.

Európska komisia  schválila dňa 10.12. Slovensku Operačný program (OP) Ľudské zdroje. V tomto programe budú združené prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Iniciatívy pre nezamestnanosť mladých a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Celková hodnota investícií do tejto priority predstavuje 2,629 miliardy eur, z toho z európskych zdrojov pôjde 2,205 miliardy eur a zvyšok bude spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky by mala slovenská vláda využiť na investovanie do ľudských zdrojov a mali by pomôcť nezamestnaným občanom lepšie sa uplatniť na trhu práce. EK za tri kľúčové priority, do ktorých by mali zdroje smerovať, považuje boj s nezamestnanosťou mladých ľudí, pomoc znevýhodneným skupinám a marginalizovaným rómskym komunitám.

V rámci znižovania nezamestnanosti mladých ľudí by sa mali peniaze z OP využiť na financovanie iniciatív na zlepšenie vzdelávacieho systému a odbornej prípravy. Projekty by mali byť zamerané na to, aby mladí ľudia získali tie zručnosti a vedomosti, ktoré vyžadujú zamestnávatelia.

Ďalšou slabinou, na ktorú EK dlhodobo upozorňuje, je obmedzený prístup rodičov k zariadeniam predškolskej starostlivosti. "Absencia dostatočných kapacít v materských školách a jasliach a ich cenová náročnosť predstavujú veľkú bariéru, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť žien," uviedla Komisia. Časť prostriedkov z nového OP má preto smerovať aj na túto prioritu.

Komisia tiež podporuje stážové programy pre mladých ľudí priamo v podnikoch. Očakáva preto, že z Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí bude profitovať až 80.000 mladých ľudí na Slovensku a viac než 100.000 žiakov a študentov sa zúčastní na aktivitách tohto programu.

Z európskych prostriedkov sa majú v najbližších rokoch financovať aj projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám tak, aby mali rovnaké príležitosti, pokiaľ ide o štúdium, prácu a začlenenie v spoločnosti. Najviac by mali profitovať deti, nezamestnaní a ľudia so zdravotným postihnutím. Podľa komisie pozitívne vplyvy tohto programu by malo pocítiť 250.000 nezamestnaných, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní dlhodobo a majú nízke zručnosti.

Zdroje z operačného programu bude môcť podľa očakávaní EK využiť aj 150 obcí, v ktorých žijú marginalizované rómske komunity. Peniaze sa majú využiť najmä na vzdelávanie, finančnú gramotnosť, zdravotnú osvetu, sociálne bývanie v týchto komunitách, ako aj na podporu sociálnych podnikov.


Pridané: 28.12.2014

Informácia o zmene sídla Environmentálneho fondu

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 15. 12. 2014 Environmentálny fond sa sťahuje do nového sídla. Nové sídlo Environmentálneho fondu bude: Martinská 49, Bratislava

Z dôvodu sťahovania nebude  dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia, a teda nebude možné spracovať Vaše otázky či požiadavky. V nevyhnutných prípadoch nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0917 366 683 (podateľňa).

Počnúc dňom 16. 12. 2014  bude činnosť Environmentálneho fondu obnovená v nových priestoroch na Martinskej ulici.

Nové kontaktné údaje, ako korešpondenčná adresa a telefónne čísla budú zverejnené na našej webovej stránke dňa 16. 12. 2014.

Za prípadné vzniknuté komplikácie sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


Pridané: 28.12.2014

Výstupy z workshopu s medzinárodnou účasťou

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizoval v dňoch 3 – 4. decembra 2014 workshop s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v rámci národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO". Pre účastníkov workshopu ako aj pre širšiu verejnosť preto zverejňujeme výstupy tohto workshopu spolu s prezentáciami medzinárodných a slovenských expertov.

Známka spolehlivosti

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Operačný program kvalita životného prostredia

AJAH

Otvorený informačný systém

Zhrnutie vystupov 1.3

Ekonomické posúdenie

Právne posúdenie

Zahraničné systémy

Operačný program efektívna verejná správa

Východiská a filozofia návrhu modelu OIS MNO

Právne a ekonomické aspekty vytvorenia OIS MNO

Technologické aspekty


Pridané: 28.12.2014

Zástupcovia MNO v monitorovacích výboroch EŠIF

Vážení záujemcovia o členstvo v monitorovacích výboroch z radov mimovládnych organizácií.
V súčasnosti prebieha výber zástupcov tretieho sektora do monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov EŠIF na roky 2014 – 2020. Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 definuje odporúčanie na počet a spôsob delegovania zástupcov tretieho sektora nasledovne: „Zloženie MV je vyvážené a odporúča sa pri jeho zložení rešpektovať princíp tretinového zastúpenia tak, že 1/3 členov výboru tvoria zástupcovia štátnej správy, 1/3 zástupcovia samosprávy a 1/3 zástupcovia hospodárskych a sociálnych partnerov a zástupcovia tretieho sektora. Zástupcov partnerov do MV delegujú príslušní partneri na základe transparentného procesu; zástupcov tretieho sektora do MV deleguje Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.“
Komora MNO schválila materiál, ktorý definuje kritéria na výber zástupcov. Kritériá majú odporúčací charakter, jednotliví záujemcovia nemusia spĺňať všetky kritériá; tie v prípade väčšieho záujmu budú slúžiť na výber kandidátov.
Ak máte záujem zastupovať tretí sektor v monitorovacích výboroch, žiadame Vám o zváženie Vašej kandidatúry podľa zvolených kritérií a o zaslanie žiadosti o kandidatúru na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s uvedením informácií vyplývajúcich z nadefinovaných kritérií.
Vzhľadom na naliehavosť riešenia situácie Vám prosíme o reakciu do pondelka 15.12.2014. Žiadosti budú posudzovať členovia Komory 16.12.2014.


Pridané: 28.12.2014

Na lepšiu verejnú správu a súdy nám Brusel schválil 335 miliónov

Európska komisia schválila operačný program Efektívna verejná správa. Slovensko tak dostáva príležitosť čerpať na skvalitňovanie služieb verejnej správy vyše 335 miliónov eur. Projekty, ktoré môžu predkladať štátne aj neštátne subjekty, sa budú zameriavať na zefektívnenie verejnej správy a tiež zlepšenie súdneho systému.

Schválený operačný program vypracovalo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s partnerskými organizáciami. Pracovný tím rezortu vyrokoval na podporu reformy verejnej správy finančnú pomoc z Európskeho sociálneho fondu. V novom programovom období pre roky 2014-2020 je tak na čerpanie pripravených viac ako 335 miliónov eur. „Skutočným prijímateľom týchto prostriedkov je každý občan Slovenska, ktorý prichádza do styku s úradmi verejnej správy či súdmi. Verím, že aj vďaka tomuto balíku peňazí si občania vybavia svoje záležitosti rýchlejšie a jednoduchšie," hodnotil Róbert Kaliňák, minister vnútra SR. Rezort vnútra plní úlohu riadiaceho orgánu operačného programu.

Verejné služby majú kopírovať potreby občanov

Schválenie operačného programu Efektívna verejná správa otvára Slovensku dvere k efektívnejším a transparentnejším verejným službám a súdnemu systému. „Našim poslaním je účelné čerpanie európskych zdrojov na skvalitňovanie procesov vo verejnej správe orientovanej na potreby občanov," povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka Sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR. „Víziu dostupných, kvalitných a rýchlych služieb podporíme aj investíciami do reformy súdnictva, lepšieho riadenia ľudských zdrojov a do systému transparentných verejných obstarávaní," dodala Erdélyiová.

Program podporí efektívnejšie fungovanie úradov a súdov

V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionánych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva. Rezort vnútra očakáva od implementácie programu naplnenie vízie väčšej transparentnosti a otvorenosti verejnej správy na národnej úrovni.

O podporu môžu žiadať aj neštátne inštitúcie

Na zlepšovaní verejných politík v záujme transparentnej, efektívnej a odbornej verejnej správy sa môžu podieľať aj neštátne subjekty. Oprávnenými žiadateľmi totiž môžu byť okrem subjektov verejnej správy aj profesijné združenia či mimovládne neziskové organizácie.

Viac tu: http://www.minv.sk/?opevs


Pridané: 28.12.2014

Oznámenie

PPA uverejnila Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=441


Pridané: 28.12.2014

Oznámenie PPA v súvislosti s oprávnenosťou výdavkov a postupmi verejného obstarávania v rámci PRV SR 2014-2020

V súvislosti so žiadosťami potenciálnych príjemcov pomoci v rámci projektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 ohľadne oprávnenosti výdavkov, začatia prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci a možnosti uskutočnenia verejného obstarávania vydáva PPA nasledovné oznámenie:

V súlade s čl. 60 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia, sa za oprávnené budú považovať iba výdavky príjemcov pomoci, ktoré vznikli po predložení žiadosti na PPA resp. MAS, v zmysle Výzvy na predkladanie ŽoNFP resp. Výzvy na predloženie projektového zámeru vyhlásených PPA alebo MAS  pre dané opatrenie resp. podopatrenie podľa zákona 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  V rámci PRV SR 2014-2020 sa neplánuje uplatniť oprávnenosť výdavkov až po schválení ŽoNFP. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci.

Začatie prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci, s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 je oprávnené odo dňa dátumu vyhlásenia Výzvy na predkladanie ŽoNFP resp. Výzvy na predloženie projektového zámeru vyhlásených PPA alebo MAS pre dané opatrenie resp. podopatrenie.

V prípade opatrení alebo ich častí, v rámci ktorých je pomoc poskytovaná prostredníctvom schém štátnej pomoci (investície do nepoľnohospodárskych činností, investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov a pod.) bude v zmysle čl. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 ZFEÚ a čl. 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ oprávnené začatie prác na projekte alebo činnosti príjemcu pomoci až po predložení Žiadosti o NFP na PPA, s výnimkou obnovy lesného potenciálu, ku ktorého poškodeniu došlo v dôsledku požiarov, prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín, katastrofických udalostí a udalostí súvisiacich so zmenou klímy, ktorá sa môže začať aj pred predložením Žiadosti o NFP na PPA.

PPA v rámci Výziev na predkladanie ŽoNFP resp. Výziev na predloženie projektového zámeru pre dané opatrenie resp. podopatrenie vyhlásených v roku 2015 a 2016 pri určení podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 písm. g) resp. § 17 ods. 4 písm. d) zákona 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom  z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bude akceptovať začatie procesu obstarávania tovarov, služieb a prác  najskôr od 1.12.2014. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci a na všeobecné náklady vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, kde budú určené presné pravidlá v jednotlivých výzvach.

Nakoľko PRV 2014-2020 zatiaľ nie je zo strany EK schválený, zadefinovanie predmetu verejného obstarávania je  na zodpovednosti výhradne samotného obstarávateľa, ktorý nesie riziko možných zmien v PRV SR 2014-2020 schváleného Vládou SR v rámci procesu schvaľovania zo strany EK.

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6252


Pridané: 24.11.2014

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO3-14-1

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO3-14-1, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu (napr. Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP), bude RO pre OP ŽP postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., ktoré upravujú podmienky poskytovania poštových služieb a ako odosielateľ využije osobitné zaobchádzanie so zásielkami prostredníctvom dispozičnej služby, ktorá sa týka lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o doručenie.

RO pre OP ŽP ako odosielateľ zásielky určí na všetkých zásielkach zasielaných žiadateľom v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO3-14-1, lehotu 5 kalendárnych dní uloženia zásielky na pošte, v prípade jej neúspešného pokusu o doručenie. Uvedené znamená, že v prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky, budú mať žiadatelia lehotu 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie zásielky na vyzdvihnutie zásielky (všeobecne je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenia stanovená na 18 kalendárnych dní). V prípade nevyzdvihnutia zásielky v lehote 5 kalendárnych dní bude zásielka poštovou službou vrátená na adresu odosielateľa (RO pre OP ŽP

Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP plánuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1 zasielanie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v priebehu 47. týždňa, upozorňujeme žiadateľov, aby zabezpečili prevzatie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie.

RO pre OP ŽP pristupuje k skráteniu lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie z dôvodu zrýchlenia písomnej komunikácie v procese schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom čo najskoršieho vydania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP tak, aby sa s prihliadnutím na končiaci termín oprávnenosti výdavkov vytvorili podmienky pre čo najskorší začiatok realizácie schválených projektov.


Pridané: 24.11.2014

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18. novembra 2014 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, kód výzvy KaHR-31DM-1401. Cieľom tohto usmernenia  je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-31DM-1401 a jej prílohy, t.j.  spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy a odstránenie preklepov, gramatických chýb a chýb v písaní.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza:

- Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-31DM-1401

- Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR–31DM–1401;

- Príloha č. 4 Výzvy - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh

Viac tu: http://www.siea.sk/materials/files/sf/vyzvy/kahr_31dm_1401/Usmernenie_c._1_KaHR-31DM-1401.pdf


Pridané: 24.11.2014

PCS SK-HU 2007-2013: Aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami bola aktualizovaná. Prosíme, aby ste od teraz (17.11.2014) používali túto verziu pri implementácii svojich projektov a spracovávaní monitorovacích správ.

Balík dokumentov si môžete stiahnúť z našej webovej stránky pod menu - Na stiahnutie. V prípade otázok sa prosím skontaktujte so svojim prvostupňovým kontrolórom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Viac tu: http://husk-cbc.eu/sk/na_stiahnutie


Pridané: 24.11.2014

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich

Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením KaHR-21DM-1402, sa mohli zúčastniť bezplatného seminára v Bratislave. Výzva sa zameriava na podporu efektívneho využívania energie v príemysle a službách na to nadväzujúcich.

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje. Odzneli na ňom podrobné informácie o tom, ktorí žiadatelia sú oprávnení na získanie príspevku, kde je možné projekt realizovať, ako aj cenné rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Účastníci mohli získať poznatky týkajúce sa jednotlivých príloh a ich dokladovania.

Neoddeliteľnou súčasťou boli aj odporúčania na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho sa je potrebné vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb či nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti. 

Cieľom poskytnutia pomoci je dosiahnutie úspory a energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich. 

Na projekty v rámci výzvy KaHR-21DM-1402, ktorá bola vyhlásená dňa 23. septembra 2014, je vyčlenených 3 000 000 EUR.

Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať priebežne do 13. januára 2015.

Viac tu: http://www.siea.sk/materials/files/sf/vyzvy/kahr_21dm_1402/Prezentacia_k_vzve_KaHR-21DM-1402-_KONENA_VERZIA.pdf


Pridané: 24.11.2014

ŠFRB spustil infolinku 0850 166 031

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v rámci zlepšenia dostupnosti informácií pre súčasných a budúcich klientov spustil infolinku 0850 166 031 prostredníctvom ktorej je možné získať všetky informácie týkajúce sa existujúcich úverov ako aj informácie o možnostiach poskytnutia nových úverov. V minulosti bolo možné získať tieto informácie len prostredníctvom Mestských úradov, na webe www.sfrb.sk alebo prostredníctvom prezentácií ŠFRB na rôznych podujatiach a veľtrhoch.

„V čase skúšobnej prevádzky bol zistený veľký záujem o túto možnosť komunikácie so ŠFRB . Telefonujúcich najviac zaujíma možnosť poskytnutia úveru na kúpu bytu, výstavbu rodinného domu, možnosť rekonštrukčných prác, obnovy a zateplenia bytových domov, predčasného splatenia úveru a občanov ZŤP ich možnosť na získanie výhodného úveru. " povedala generálna riaditeľka ŠFRB Dana Pištová.

Štátny fond rozvoja bývania

(ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.


Pridané: 24.11.2014

Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov, ktorí predložili žiadosť o NFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí s kódom OPŽP-PO2-14-1, že v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom počas schvaľovacieho procesu (napr. Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP), bude RO pre OP ŽP postupovať v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, a.s., ktoré upravujú podmienky poskytovania poštových služieb a ako odosielateľ využije osobitné zaobchádzanie so zásielkami prostredníctvom dispozičnej služby, ktorá sa týka lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o doručenie.

RO pre OP ŽP ako odosielateľ zásielky určí na všetkých zásielkach zasielaných žiadateľom v rámci Výzvy s kódom OPŽP-PO2-14-1, lehotu 5 kalendárnych dní uloženia zásielky na pošte, v prípade jej neúspešného pokusu o doručenie. Uvedené znamená, že v prípade neúspešného pokusu o doručenie zásielky, budú mať žiadatelia lehotu 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie zásielky na vyzdvihnutie zásielky (všeobecne je lehota na vyzdvihnutie zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenia stanovená na 18 kalendárnych dní). V prípade nevyzdvihnutia zásielky v lehote 5 kalendárnych dní bude zásielka poštovou službou vrátená na adresu odosielateľa (RO pre OP ŽP).

Vzhľadom k tomu, že RO pre OP ŽP plánuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1 zasielanie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v priebehu 47. týždňa, upozorňujeme žiadateľov, aby zabezpečili prevzatie Výziev na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa neúspešného pokusu o doručenie. 

RO pre OP ŽP pristupuje k skráteniu lehoty uloženia zásielky v prípade neúspešného pokusu o jej doručenie z dôvodu zrýchlenia písomnej komunikácie v procese schvaľovania žiadostí o NFP s cieľom čo najskoršieho vydania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP tak, aby sa s prihliadnutím na končiaci termín oprávnenosti výdavkov vytvorili podmienky pre čo najskorší začiatok realizácie schválených projektov.


Pridané: 24.11.2014

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP v súvislosti s povinnosťou informovať poskytovateľa pomoci o skutočnostiach súvisiacich s oprávnenosťou štatutárneho orgánu obce alebo mesta v súvislosti s komunálnymi voľbami roku 2014

Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie (ďalej len „ RO pre OP ŽP“) upozorňuje žiadateľov a prijímateľov v rámci OP ŽP, ktorými sú obce a mestá, že s ohľadom na prebiehajúce komunálne voľby 2014 sú povinní informovať poskytovateľa pomoci, t.j. RO pre OP ŽP o skutočnostiach týkajúcich sa štatutárneho orgánu obce alebo mesta, ktorého mandát vznikol na základe výsledkov komunálnych volieb roku 2014.

V prípade, ak na základe výsledkov komunálnych volieb roku 2014 dôjde na poste štatutárneho orgánu obce alebo mesta k zmene, je žiadateľ alebo prijímateľ povinný bezodkladne predložiť doklad – Osvedčenie o zvolení za starostu/primátora, preukazujúci oprávnenie štatutárneho orgánu obce alebo mesta konať za žiadateľa alebo prijímateľa.


Pridané: 24.11.2014

Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti  “PO 2014 – 2020 / Dokumenty pre PO 2014-2020“.


Pridané: 24.11.2014

Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2013

Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program o schválení Výročnej správy o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2013. Kompletný schválený dokument vrátane príloh je zverejnený na webovej stránke http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/


Pridané: 24.11.2014

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Monitorovacie správy - Zoznam povinných príloh monitorovacích správ projektu

Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zoznamu povinných príloh monitorovacích správ projektu v rámci Regionálneho operačného programu

Vzhľadom na Príručku pre prijímateľa v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013, verzia 6.0, Riadiaci orgán pre ROP aktualizoval zoznam povinných príloh monitorovacej správy projektu.

Zmena sa týka doplnenia povinnej prílohy monitorovacej správy projektu o poistnú zmluvu, ktorú prijímateľ nenávratnej finančnej pomoci predkladá vždy s monitorovacou správou projektu.

Viac tu: http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/


Pridané: 24.11.2014

Ministerstvo financií radí prijímateľom, ako úspešne ukončiť projekty v hodnote 860 mil. EUR financovaných z eurofondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo usmernenie pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 a 3 OP IS.V usmernení nájdu prijímatelia zhrnutie všetkých dôležitých krokov, ktoré je potrebné urobiť pri ukončovaní projektov tak aby  mohli byť z hľadiska implementácie úspešne ukončené a priniesli tak požadované benefity pre všetkých občanov a podnikateľov .Usmernenie prináša so sebou aj novinky, medzi ktoré patrí napríklad povinnosť vytvoriť používateľskú príručku elektronických služieb, ktorá bude slúžiť ako sprievodca elektronickými službami pre občanov či podnikateľov. Každý prijímateľ v nej popíše, ako sa postupuje pri využívaní týchto služieb. Príručka bude pre verejnosť dostupná na webových stránkach jednotlivých prijímateľov. Súčasťou fázy ukončovania projektov bude testovanie implementovaných služieb s cieľom overiť ich plnú funkčnosť. Okrem toho budú k ukončovaniu projektov prizývaní odborníci z externého prostredia, ktorých úlohou bude zhodnotiť, či ukončované projekty spĺňajú všetky požadované náležitosti v zmysle usmernenia. Zástupcovia Európskej komisie uvítali iniciatívu ministerstva pripraviť toto usmernenie a považujú ho za veľmi inšpiratívne. Podľa ich vyjadrení by sa malo aplikovať aj na ostatné európske operačné programy.

Viac tu: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s


Pridané: 24.11.2014

Podpora nízkouhlíkového hospodárstva

Z takmer miliardy Eur určenej z európskych fondov na nízkouhlíkové hospodárstvo je pre domácnosti vyčlenených až 100 miliónov Eur

Na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré prispejú k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, bude možné počas nasledujúcich piatich rokov čerpať 938,8 miliónov Eur z európskych investičných a štrukturálnych fondov. Až 100 miliónov z tejto sumy je určených na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach, ďalších 15 miliónov predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Finančné prostriedky budú k dispozícii v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý v uplynulých dňoch schválila Európska komisia. Program riadi Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). O administráciu výziev zameraných na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva sa bude starať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

„S administráciou projektov zameraných na inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v domácnostiach máme skúsenosti z minulosti, kedy bola finančná podpora poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Teraz sa vôbec po prvý raz podarilo získať súhlas Európskej komisie, aby mohli byť európskej prostriedky použité aj pre cieľovú skupinu, ktorou sú domácnosti," uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Preto je nevyhnutné nastaviť úplne nový systém podpory, ktorý bude vyhovovať náročným európskym pravidlám. V nasledujúcich mesiacoch sa budú pripravovať súvisiace dokumenty, ako sú schémy pomoci a detailné podmienky výziev. „Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo 115 miliónov Eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov, ktoré nainštalujú odborne spôsobilé osoby," zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporovaných bude päť druhov zariadení na využívanie OZE. Okrem kotlov na biomasu a solárnych kolektorov určených na ohrev teplej vody alebo vykurovanie, bude možné príspevky čerpať na tepelné čerpadlá, ale aj na zariadenia na výrobu elektriny s maximálnym výkonom do 10 kW, a to fotovoltické panely a veterné turbíny. Podmienky poskytovania a výšky podpory pre jednotlivé zariadenia budú stanovené na jednotku inštalovaného výkonu tak, aby sa návratnosť vložených finančných prostriedkov pri štandardných riešeniach pohybovala do 10 rokov. Výška podpory môže byť priebežne aktualizovaná v závislosti od vývoja trhových cien zariadení na využívanie OZE. Finančných prostriedkov na celé programové je dostatok na to, aby bolo podporené každé malé zariadenie na využívanie OZE, ktoré splní podmienky poskytnutia pomoci. Podporu bude možné čerpať až do roku 2023.

Okrem domácností budú môcť finančnú pomoc zameranú na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využiť aj ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a podnikatelia. Jednou z podmienok podávania žiadostí o príspevky na obnovu verejných budov bude predloženie výsledkov energetických auditov, v ktorých bude okrem iného komplexne vyhodnotený potenciál úspor energie a navrhnuté vhodné opatrenia. Podpora pre subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy je určená aj na zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva a využívanie energetických služieb. Samosprávy budú mať možnosť získať prostriedky aj na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií. Z Operačného program Kvalita životného prostredia sa bude financovať aj obnova systémov diaľkového vykurovania a projekty zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti v podnikoch.


Pridané: 24.11.2014

Rozhodnutie ministra vnútra o poskytnutí dotácie

Rozhodnutie ministra vnútra SR č. USVRK-OKA-2014/001126 o poskytnutí dotácie podľa zákona číslo 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) zo dňa 29. 10. 2014 nájdete tu


Pridané: 24.11.2014

Triedený zber a samospráva

Portál EurActiv uverejnil dokument: Triedený zber a samospráva.

Súhrnný dokument obsahuje články a analýzy mapujúce témy o novom zákone o odpadoch, trendy separovaného zberu a zmien týkajúcich sa samospráv.

Viac tu: http://isrra.sk/images/Triedeny_zber_a_samosprava_special.pdf


Pridané: 28.10.2014

Vyhodnotenie uzávierky výzvy a registrácie doručených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2014/2.1/01

Na výzvu OPZ 2014/2.1/01 zameranú na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia" zareagovalo 13 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Celková suma finančných prostriedkov alokovaná na výzvu predstavovala 12 394 441,23 EUR. Minimálna výška NFP na projekt 50 000 EUR a maximálna výška NFP na projekt 7 000 000 EUR.

Viac informácií na: http://opz.health-sf.sk/pocet-prijatych-ziadosti-o-nfp/vyhodnotenie-uzavierky-vyzvy-a-registracie-dorucenych-ziadosti-o-nfp-v-ramci-vyzvy-opz-20142101


Pridané: 28.10.2014

F. Palko: Oblastné organizácie cestovného ruchu potrebujú viac spolupráce

Bratislava (24. októbra 2014) – Marketingové stratégie, kroky na zvýšenie konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov a využívanie pridelených dotácií. To sú hlavné témy, ktorým sa v týchto dňoch venuje štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko spolu s predstaviteľmi oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR).

„Nestačí len poskytnúť cestovnému ruchu finančnú podporu. Potrebujeme vedieť, na čo smerujú naše dotácie, či majú oblastné organizácie jasnú víziu a či podnikajú kroky potrebné na jej dosiahnutie,“ povedal F. Palko. „V neposlednom rade chceme vyzdvihnúť zaujímavé myšlienky a diskutujeme o konkrétnych projektoch, ktoré majú pre daný región zmysel a prínosy,“ dodal štátny tajomník. V týchto dňoch sa stretol so zástupcami OOCR Klaster Orava, OOCR Turiec-Kremnicko, OOCR Kysuce, OOCR Dudince a OOCR Banská Štiavnica.

F. Palko pozitívne hodnotí najmä snahu o lepšiu propagáciu regiónov prostredníctvom efektívnejších marketingových stratégií. „Je vidieť, že kráčame správnym smerom,“ konštatoval po stretnutiach. Vyzdvihol úspechy pri propagácii atraktívnych lokalít v jednotlivých regiónoch i vytváranie podmienok na rozvoj cykloturistiky. K novým cyklotrasám pribúdajú pre lepšiu orientáciu turistov napríklad aj nové cykloturistické mapy.

„Skrytý potenciál ešte vidím v rozvíjaní spolupráce medzi susediacimi oblastnými organizáciami,“ zdôraznil štátny tajomník. „Ideálny stav je taký, keď turistu zaujme jedna lokalita natoľko, že dostane chuť spoznať zo Slovenska ešte viac. Fungujúce lokálne väzby regiónov mu pritom môžu úplne prirodzeným spôsobom ponúknuť nové zaujímavé zážitky a predĺžiť tak jeho dovolenku,“ vysvetlil F. Palko.


Pridané: 28.10.2014

EK schválila Výročnú správu o vykonávaní OP ŽP za rok 2013

Dňa 15. októbra 2014 Európska komisia schválila Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Životné prostredie za obdobie január – december 2013. Predloženiu správy na EK predchádzalo jej schválenie členmi  Monitorovacieho výboru na zasadnutí, konanom 23. júna 2014. Výročná správa slúži ako východisko na posúdenie výsledkov dosiahnutých počas predchádzajúceho kalendárneho roka a je jedným z hlavných zdrojov informácií pre monitorovací výbor a Európsku komisiu.

Finálnu verziu výročnej správy spolu s prílohami nájdete na: http://www.opzp.sk/implementacia-programu/monitorovanie-programu/vyrocne-spravy-opzp/.


Pridané: 20.10.2014

Švajčiarsky finančný mechanizmus - formulár Žiadosti o použitie rezervy

Formulár Žiadosti o použitie rezervy spolu s Prílohou 1 Rozpočet použitia rezervy na projekt na skupiny oprávnených výdavkov s komentárom k rozpočtu je zverejnený v časti „Dokumenty" v rámci formulárov.

Viac informácií na: http://www.swiss-contribution.sk/index.php?ID=20813


Pridané: 20.10.2014

Z rokovania NR SR k zákonu 5392008

Schôdza č. 39 

Dátum a čas 15. 10. 2014 11:05 

Číslo hlasovania 32 

Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (tlač 1085) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.

Výsledok hlasovania Návrh prešiel

Viac informácií na: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1117


Pridané: 20.10.2014

Tlačová správa neziskového sektora

Od novembra 2013 mimovládne organizácie spravili sériu konkrétnych krokov s cieľom dosiahnuť stabilizáciu asignačného mechanizmu.

„Výsledkom ročných partnerských rokovaní s MF SR sme šokovaní.“ Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR") nerešpektovalo dohody uzatvorené pri vzájomných rokovaniach s mimovládnymi organizáciami, čím vážne narušili princíp partnerstva. Znížením asignácie z daní právnických osôb na 1 % od roku 2015 príde podľa odhadov MF SR k výpadku príjmov neziskového sektora vo výške 7 – 8 miliónov eur. To bude mať katastrofický dopad na verejnoprospešné aktivity. Dôsledkom tohto kroku bude ohrozenie mnohých projektov v oblasti sociálnych služieb, podpory vzdelávania, ochrany kultúrneho dedičstva a pod.

Vzhľadom na zlyhanie dialógu s MF SR zvažujú neziskové organizácie primeranú odozvu s cieľom zachovať asignačný mechanizmus v pôvodnom nastavení.

O vzniknutej situácii Vás budeme informovať na tlačovej besede.

Dagmara Kubíčková

Tlačová agentúra neziskového sektora

Viac informácií na: http://www.itretisektor.sk/uvod


Pridané: 20.10.2014

Z rokovania vlády SR 15.10.2014

Vláda SR na svojej 128 schôdzi 15.októbra 2014 prerokovala a schválila okrem iných aj tieto materiály:

Pod bodom  8:

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 – nové znenie
Pod bodom 19:
Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 – nové znenie

Pod bodom 21:

Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2015

Viac informácií na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/767


Pridané: 20.10.2014

Zverejnenie príručky pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt, verzia 7.1

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje Príručku pre žiadateľa/prijímateľa o nenávratný finančný príspevok na národný projekt v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2, verzia 7.1, platná od 06.10.2014.

Viac informácií na:  http://www.opis.culture.gov.sk/aktualne/zverejnenie-prirucky-pre-ziadatela/prijimatela-o-nenavratny-financny-prispevok-na-narodny-projekt-verzia-7.1#L_p5JEuQcRmGSk8FmVfwJA


Pridané: 20.10.2014

Oznam RO pre ROP o aktualizácií Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.2 (platná od 09.10.2014)

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 9. októbra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.2 (platná od 09.10.2014).

Viac informácií na: http://www.ropka.sk/aktuality/&id=271


Pridané: 20.10.2014

Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.5

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 9.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ uverejnený dokument: Programový manuál ROP 2007 – 2013 verzia 5.3.

Viac informácií na: http://www.ropka.sk/aktuality/&id=272


Pridané: 20.10.2014

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma de minimis). 

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-31DM-1401

20.10.2014 – Košice

Úrad Košického samosprávneho kraja,

Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208

21.10.2014 - Banská Bystrica

Úrad   Banskobystrického samosprávneho kraja,  

Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306

22.10.2014 – Žilina

Úrad Žilinského samosprávneho kraja,

Komenského 48, kongresová hala

27.10.2014 – Bratislava

Slovenská inovačná a energetická agentúra,

Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie

Program seminárov :

9,30-10,00                                                         Registrácia účastníkov

10,00-11,00                                                       Prezentácia výzvy KaHR-31DM-1401

11,00-12,00                                                       Otázky, diskusie, konzultácie

12,00-13,00                                                       Prestávka

13,00-14,00                                                       Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladanie ŽoNFP

14,00-15,00                                                       Otázky, diskusia, konzultácie

Výzva  je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je  Ministerstvo hospodárstva SR.

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov s cieľom rastu konkurencieschopnosti cestovného ruchu (schéma pomoci de minimis) KaHR-31DM-1401, ktorá bola vyhlásená 12. septembra2014.

Žiadosti o NFP v rámci tejto  výzvy je možné predkladať do 11. decembra 2014, pričom indikatívna výška finančných prostriedkov bola stanovená na hodnotu 8 000 000 EUR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Prosím o uvedenie Vášho mena, miesta a termínu konania seminára, názvu Vašej organizácie a telefonický kontakt.

Na uvedenú adresu môžete posielať svoje konkrétne otázky, ako aj na Vašu e-mailovú adresu budete dostávať všetky príslušné aktuality.  

Všetky potrebné dokumenty k výzve nájdete tu.

Viac informácií získate na t.č. 02/58248 451 

Semináre v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach sú uskutočnené v spolupráci s Banskobystrickým, Žilinským a Košickým samosprávnym  krajom.

Viac informácií na: http://www.siea.sk/materials/files/sf/vyzvy/kahr_31dm_1401/Pozvanka_-KaHR-31DM-1401.pdf


Pridané: 20.10.2014

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 30.09.2014

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 30. 09. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/zoznam-prijimatelov-z-opzp/


Pridané: 09.10.2014

Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava

Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania Technická a odborná príprava verzia 1.3, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01. 10. 2014.

Viac informácií na: http://www.swiss-contribution.sk/index.php?ID=20813


Pridané: 09.10.2014

Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013

MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk dokument „Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2013“

Viac informácií na: http://www.minedu.sk/vyrocna-sprava-op-vzdelavanie-za-rok-2013/


Pridané: 09.10.2014

Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev

Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev verzia 1.2, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 03. 10. 2014.

Viac informácií na:  http://www.swiss-contribution.sk/index.php?ID=20813


Pridané: 09.10.2014

Usmernenie č. 1 k výzve č. OPŽP-PO3-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 02. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), ktorou je účtovná závierka za rok 2013, vykonať formálnu úpravu v rámci vzoru prílohy č. 2e) Žiadosti o NFP – Sumarizacia VO-OVS, v rámci ktorého bola doplnená metóda verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9, upraviť vzor prílohy č. 2a) žiadosti o NFP – Test štátnej pomoci, v rámci ktorého bola upravená vysvetlivka k otázke č. 3 a presnejšie zadefinovať povinnosti žiadateľov o NFP pri predkladaní povinných príloh k žiadosti o NFP č. 2, 5, 11, 15 a 19.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPZP-PO3-14-1 (ďalej len „výzva“), ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 06.10.2014 na 21.10.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Usmernenie-c_1-k-vyzve-kod-OPZP-PO3-14-1.pdf


Pridané: 09.10.2014

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020

schválený uznesením vlády SR č. 481/2014 z 24.09.2014.

Viac informácií na: http://mpsr.sk/index.php?navID=262&id=8779


Pridané: 09.10.2014

Ministerstvo financií vydalo nové usmernenie k integrácii IS VS

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OP IS) pripravilo nové usmernenie k integrácii informačných systémov verejnej správy pre všetkých prijímateľov nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 OP IS.

Usmernenie prináša prijímateľom podrobný popis činností a povinností, ktoré súvisia s integráciou projektov a prijímateľom sa tak dostáva do rúk komplexný návod, ako postupovať pri konkrétnych úlohách súvisiacich s integráciou. Nájdu v ňom tiež dôležité informácie, čo všetko je potrebné splniť v rámci životného cyklu integrácie a opisuje  zodpovednosti jednotlivých prijímateľov v rámci projektov OP IS.

Oproti usmerneniu č. 8/2013 k integrácii prináša nové usmernenie nasledovné zmeny: 

Aktualizované aktivity životného cyklu integrácie;

Doplnené procesy tvorby integračného SLA kontraktu a pravidiel údržby integračného prostredia poskytovateľov počas integrácie konzumentov;

Aktualizované povinné šablóny výstupných pracovných produktov (Dohoda o integračnom zámere, Integračný manuál, Integračný SLA kontrakt);

Definíciu  procesu reportingu prijímateľov o postupe integrácie projektov v role konzumenta a/alebo poskytovateľa použitím ASPR.

Dodržiavanie povinností vyplývajúcich z usmernenia bude viesť nielen k prehľadnejšiemu integrovaniu jednotlivých služieb, ale v konečnom dôsledku bude z pohľadu bežných používateľov znamenať efektívnejšiu možnosť využitia zavádzaných elektronických služieb

Viac informácií na: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s


Pridané: 09.10.2014

Usmernenie č. 3 k výzve č. OPŽP-PO1-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 7. októbra 2014 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1. Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť maximálnu výšku celkových výdavkov projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO1-14-1 (ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 1 a s cieľom zabezpečenia efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013.

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádza dokument „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO1-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 buderiadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/01_Vyzva_OPZP-PO1-14-1_Usmernenie_3.pdf


Pridané: 30.09.2014

Schválené programy cezhraničnej spolupráce 2014-2020

Vláda Slovenskej republiky na svojej 123. schôdzi

pod bodom 13 schválila s pripomienkou:  Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2014-2020;

pod bodom14 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko -Slovenská republika 2014-2020;

 pod bodom 15 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020;

 pod bodom16 schválila: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2014-2020;

Viac informácií na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/761


 Pridané: 30.09.2014

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015  možnosť podávania žiadosti o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín v termíne do 15. októbra 2014.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Propagácia.

 Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0918/612 311

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6186


Pridané: 30.09.2014

POUČENIE žiadateľov o dotáciu/nenávratný finančný príspevok vydané v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky

poskytovateľ dotácie/nenávratného finančného príspevku:              
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava

Za účelom predchádzania korupcie v procese poskytovania a čerpania dotácie/nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), Úrad vlády Slovenskej republiky ako poskytovateľ dotácie/NFP, v súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Úradu vlády Slovenskej republiky, vydáva toto upozornenie pre žiadateľa o dotáciu/NFP:

Poskytovateľ dotácie/NFP, ako aj žiadateľ o dotáciu/NFP, sú v procese poskytovania a čerpania dotácie/NFP  povinní zdržať sa akéhokoľvek konania resp. prejavov, ktoré by viedli k podozreniu z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie - prijímanie úplatku, podplácanie a nepriama korupcia podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“).

Trestného činu prijímania úplatku (§ 328 až § 331 trestného zákona) sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Trestného činu podplácania(§ 332 až § 335 trestného zákona) sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkciealebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe.

Trestného činu nepriamej korupcie (§ 336 trestného zákona) sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, § 329, § 330 alebo § 331 trestného zákona, alebo za to, že tak už urobil.

V prípade, že sa žiadateľ o dotáciu/NFP hodnoverným spôsobom dozvie, že niekto iný spáchal trestný čin podplácania, prijímania úplatku alebo nepriamej korupcie podľa trestného zákona, má povinnosť bez odkladu toto oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní – priamo na Národnú protikorupčnú jednotku Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Ministerstva vnútra SR na nasledovných kontaktných adresách: 

expozitúra Bratislava
Račianska 45
812 72 Bratislava
tel.: 09610 56382
fax: 09610 59151
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   

expozitúra Západ
Osvaldova 2
949 01 Nitra
tel.: 096130 6601
fax: 096130 6609
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

expozitúra Stred
Partizánska cesta 106
974 64 Banská Bystrica
tel.: 096160 6601
fax: 096160 6609
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

expozitúra Východ
Rastislavova 69
040 01 Košice
tel.: 09619 66001
fax: 09619 66009
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadateľ o dotáciu/NFP je povinný podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie podľa trestného zákona bez odkladu oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní aj v prípade, ak mu nie je páchateľ známy.

Žiadateľ o dotáciu/NFP je oprávnený podozrenie týkajúce sa korupcie nahlásiť bezplatne prostredníctvom Antikorupčnej linky Úradu vlády Slovenskej republiky, a to aj anonymne, v pracovných dňoch v čase od 8:30 - 14:30 h. na telefónnom čísle 0800 111 001 alebo elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Oznamovaciu povinnosť vo veci podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty niektorého z trestných činov korupcie podľa trestného zákona orgánu činnému v trestnom konaní má aj poskytovateľ dotácie/NFP.

Zamestnanci poskytovateľa dotácie/NFP sú poučení o povinnosti dodržiavať Etický kódex zamestnanca a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k náznakom korupčného správania.

Podrobnejšie informácie ohľadom problematiky prevencie korupcie je možné nájsť na webovej  adrese Úradu vlády SR  -  http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/.


Pridané: 30.09.2014

OZNÁMENIE O UKONČENÍ POSKYTNUTIA POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE URČITÝCH SYROV

Európska Komisia delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 992/2014 z 22. septembra 2014, zrušuje delegované nariadenie (EÚ) č. 950/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci:

Týmto nariadením došlo k ukončeniu poskytovania pomoci na súkromné skladovanie syrov s platnosťou od 23. 09. 2014

Uvedené nariadenia je možné nájsť na webovej stránke Úradného vestníka EÚ

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_279_R_0002&from=SK

Bližšie informácie môžete získať priamo na sekcii organizácie trhu

Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít

kontakt: Ing. Jozef Spinčiak
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0918 612 202

Ing. Gabriela Gembešová
vedúca oddelenia
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 0915 762 127

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6177


Pridané: 30.09.2014

Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projekty

Na mesiac október Európsky kontaktný bod Slovensko (EKB), spolu so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravilo pre Vás sériu celodenných školení na tému budúcoročného Európskeho roku rozvoja 2015 (ERR 2015).

Školenie je určené pre všetkých, ktorí píšu projekty (samosprávy, verejná správa, "neziskovky") a sprevádzať nimi budú skúsení tréneri Peter Ivanič a Daniel Rolín z SCKR.

Školení sa môžete zúčastniť v mestách:

1. 10.     v Košiciach

2. 10.     v Žiline

23. 10.    v Banskej Bystrici.

Prihlasovať na školenia sa je možné cez emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Registrácia končí vždy dva dni pred termínom školenia. Školenia sú pre ich účastníkov zadarmo.


Pridané: 30.09.2014

Oznam pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015, že môžu podávať žiadosti o podporu na investície do 15. októbra 2014.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2014/2015, vrátane formulárov, nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Investície.

Kontakt:
Ing. Juraj Horal
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0918/612 198

Ing. Jana Žemlová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0918/612 195

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6167


Pridané: 30.09.2014

Schéma de minimis pre Opatrenie 2.1 v znení dodatku č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Schému na podporu efektívneho využívania
energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1.

Viac informácií na: http://www.mhsr.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s


Pridané: 30.09.2014

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 776/2014 zo 16. júla 2014, sa stanovuje množstvové obmedzenie cukru na vývoz mimo kvóty do konca hospodárskeho roku 2014/2015 s účinnosťou od 1.októbra 2014.

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?start


Pridané: 30.09.2014

Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Vzhľadom na nevyhnutné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP počas implementácie projektov ROP (najmä v nadväznosti na aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 2007-2013). Riadiaci orgán pre ROP vždy zverejňuje aktuálny vzor zmluvy o poskytnutí NFP v prípade ROP s dátumom platnosti v časti Zmluva o poskytnutí NFP.

Viac informácií na: http://www.ropka.sk/sk/zmluva-o-poskytnuti-nfp/


Pridané: 22.09.2014

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO4-13-3

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti "Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP" - výzva s kódom OPŽP-PO4-13-3.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/


Pridané: 22.09.2014

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zmenené. Nové telefónne čísla nájdete na www.minzp.sk v časti „MŽP SR/Kontakt/Sekcia environmentálnych programov

Viac tu: http://www.minzp.sk/o-nas/mzp-sr/organizacny-poriadok/sekcia-environmentalnych-programov-projektov.html


Pridané: 22.09.2014

HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP vzťahujúce sa k národnému projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS zverejňuje HODNOTIACE KRITÉRIÁ pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry Opatrenie 2.1 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany pre národný projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry. Hodnotiace kritéria sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

hodnotiace-a-vyberove-kriteria-np-sluk.pdf    


Pridané: 22.09.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=27&id=6161

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zoznam ukončených projektov k 31.8.2014 na opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 osi 4 LEADER (pdf, 224.51 Kb, 16x)

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (pdf, 33.8 Kb, 9x)

Príloha k usmerneniu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (pdf, 62.98 Kb, 7x)

Žiadosť o úhradu DPH obciam (xls, 42.5 Kb, 7x)


Pridané: 22.09.2014

Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 12.9.2014 na svojom webovom sídle aktualizovaný Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1. 

 Programové dokumenty

 Programový manuál k OP KaHR, verzia 5.0.1

 Dokument je verejnosti dostupný aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:  

http://www.mhsr.sk/programovy-manual-6353/128038s


Pridané: 22.09.2014

Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.08.2014

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP ku dňu 31. 08. 2014 ako aj povinné údaje v zmysle ustanovení §33 ods. 1 a 2 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti “Projekty/Zoznamy OPŽP“.

Viac tu: http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/


Pridané: 22.09.2014

Návrh operačného programu Kvalita životného prostredia prešiel úpravami

Návrh nového rámca pre čerpanie zelených eurofondov – operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) prešiel viacerými úpravami. K dokumentu, ktorý v apríli schválila slovenská vláda mala pripomienky Európska komisia. Bolo ho tiež potrebné zosúladiť s medzičasom schválenou Partnerskou dohodou SR.
Na základe oficiálnych pripomienok EK došlo k aktualizácii niektorých východiskových analytických údajov, spresneniu formulácií špecifických cieľov, precizovaniu vymedzenia oprávnených prijímateľov a k úpravám v súbore merateľných ukazovateľov, informoval hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano.
Podľa Stana však nedošlo k zásadným zmenám v dokumente. „Predmet podpory operačného program, t. j. prioritné osi a ich zameranie a hlavné typy aktivít aj v aktualizovanom znení zostávajú v súlade s vládou schváleným návrhom,“ informoval hovorca envirorezortu.
Už v dobiehajúcom programovacom období bol operačný program venovaný životnému prostrediu druhým najväčším slovenským operačným programom, do ktorého šlo 16 percent všetkých eurofondov. V ďalšom období by mal tento podiel ešte stúpnuť na viac ako 22 percent. Vláda odsúhlasila na OP KŽP celkovú alokáciu 3,16 miliardy eur. Takmer každé štvrté euro z fondov EÚ pre Slovensko tak pôjde v období rokov 2014 – 2020 do životného prostredia.
Súčasná aktualizovaná podoba operačného programu ešte nie je konečnou. V druhej polovici septembra sa uskutoční oficiálne rokovanie so zástupcami Európskej komisie, takzvané formálne negociácie. Cieľom negociácií bude prediskutovať vykonané úpravy a vzájomne sa dohodnúť na možnosti finalizácie operačného programu, informoval Maroš Stano. O výslednej podobe operačného programu a termíne jeho konečného schválenia je podľa hovorcu envirorezortu preto zatiaľ predčasné hovoriť.
Globálnym cieľom OP KŽP na nasledujúce roky je zabezpečiť ochranu životného prostredia a podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. Kým v predošlom programovacom období sa zelené eurofondy rozdeľovali cez sedem prioritných osí, v ďalšom období ich bude iba päť.
Oproti minulosti pribudli dva nové ciele – podpora radenia rizík a mimoriadnych udalostí v súvislosti so zmenou klímy a zvyšovania odolnosti voči nim a tiež podpora oblasti energetiky v súvislosti s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo. Vzhľadom k tomu pribudnú kompetencie a úlohy riadiacemu orgánu, teda ministerstvu životného prostredia, konštatoval Stano.
Potrebné bude zabezpečiť koordináciu sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom – ministerstva vnútra, Slovenskej agentúry životného prostredia a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, prostredníctvom ktorých bude realizovaná samotná implementácia podpory nových oblastí. Ministerstvu pribudnú aj ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z požiadaviek nových nariadení EÚ pre programovacie obdobie 2014 – 2020, ako aj z nových pravidiel zavádzaných na národnej úrovni, doplnil hovorca MŽP.


Pridané: 22.09.2014

Zverejnenie schémy pomoci de minimis

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 9.9.2014 Schému pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu pre opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Viac tu: http://www.siea.sk/materials/files/sf/vyzvy/nova_vyzva_3.1_dm/schema_31DM-2014_OP_KaHR.pdf


Pridané: 22.09.2014

Informácie platobnej jednotky MPRV SR

V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 s účinnosťou od 1.2.2014 vzniká povinnosť Platobnej jednotke MPRV SR informovať prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

ROP - Prehľad uhradených žiadostí o platbu platobnou jednotkou:

Zoznam platieb za ROP september 2014.xls


Pridané: 22.09.2014

4. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu OP KŽP

V rámci 4. zasadnutia Pracovnej skupiny pre prípravu Operačného programu Kvalita životného prostredia pre programové obdobie 2014-2020 zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry informovali prítomných členov o zmenách v návrhu Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré vyplynuli z predložených pripomienok zástupcov Európskej komisie a následne aj o ďalšom procese schvaľovania a predpokladanom začiatku implementácie operačného programu.

Informácie nájdete v aktualizovanej časti “PO 2014 – 2020 / Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP” 

Viac tu: http://www.opzp.sk/po-2014-2020/


 Pridané: 22.09.2014

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia implementácie projektov a Odboru platieb a koordinácie auditov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia implementácie projektov a Odbor platieb a koordinácie auditov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu:

Karloveská 2

842 04 Bratislava

Poštová adresa ostáva nezmenená: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Podateľňa sa nachádza na rovnakej adrese: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že zásielky zaslané na inú poštovú adresu ako je uvedená nebudú Slovenskou poštou doručené adresátovi a budú vrátené odosielateľovi.


 Pridané: 22.09.2014

Dodatok č.1 k Usmerneniu N3/2007 a k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Dodatok č.1 k metodickému usmerneniu Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v znení aktualizácie č.16 a k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty v znení aktualizácie č.6. Dodatok je dostupný tu.

Viac tu: http://www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=358&sID=5fbb103af254756fe73146434aca7f56


Pridané: 22.09.2014

Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020

V  medzirezortnom pripomienkovom konaní bol uverejnený materiál: Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020“a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016.

Viac tu: https://jaspi.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=51&matEID=7580&langEID=1


 Pridané: 03.09.2014

Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na seminár Zhodnotenie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a priority Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Súčasťou programu bude aj predstavenie Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020; Koncepcie rozvoja hydromelioračných sústav na Slovensku; Koncepcie podpory malých, mladých a rodinných farmárov a Štátny rozpočet na rok 2014 a príprava na rok 2015.

Semináre sa uskutočnia v nasledovných mestách:

Košice, hotel Hilton – 8. september 2014

Banská Bystrica, hotel Lux – 9. september 2014

Dunajská Streda, hotel Therma – 11. september 2014

Nitra, priestory výstaviska Agrokomplex – 12. september 2014

Prezentácia účastníkov je vždy od 8:15 hod.  


 

Pridané: 03.09.2014

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) oznamuje, že ku dňu 1.8.2014 Slovenská republika notifikovala Európskej komisii návrh systému implementácie schém priamych platieb pre roky 2015 – 2020 v súlade s nižšie uvedeným materiálom. MPRV SR dáva do pozornosti, že Európska komisia môže mať k jednotlivým podmienkam implementácie dodatočné pripomienky a zverejnenú verziu tak nemožno považovať za konečnú.

Viac tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=262&id=8726


 

Pridané: 03.09.2014

Výročná správa OP PL-SK 2007-2013 schválená

Európska komisia schválila Výročnú správu o postupe realizácie programu za rok 2013. V správe sú uvedené najdôležitejšie informácie o vecnom postupe realizácie Programu, finančné informácie, informácie o rozdelení realizácie fondov a analýza postupov implementácie Programu.

Správa v schválenej verzii spolu s prílohami je dostupná nižšie a v záložke „Ročné správy". Prajeme príjemné čítanie.

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/vyrocna-sprava-op-pl-sk-2007-2013-schvalena/


Pridané: 03.09.2014

Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. 13/2014 SORO OPIS

 Usmernenie č. 13/2014 SORO OPIS k odstráneniu nedostatkov týkajúcich sa implementácie hlavných aktivít projektov v rámci výzvy OPIS „Elektronizácia služieb miest - eMestá".

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo Usmernenie č. 13/2014 k odstráneniu nedostatkov týkajúcich sa implementácie hlavných aktivít projektov v rámci výzvy OPIS „Elektronizácia služieb miest - eMestá", kód: OPIS-2013/1.2/05.
Cieľom usmernenia je poskytnutie možnosti prijímateľom v rámci výzvy OPIS-2013/1.2/05 na dostatočnú a efektívnu nápravu identifikovaného stavu a stanovenie konečného termínu začiatku realizácie hlavných aktivít projektu.

Viac tu: http://www.informatizacia.sk/usmernenia/10086s


Pridané: 03.09.2014

Medzinárodná konferencia enef 2014

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti „enef´14“, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. - 9.10.2014 v Banskej Bystrici v priestoroch Hotela LUX. 
Záväznú prihlášku aj s programom konferencie nájdete na webovej stránke www.enef.eu.

Využite zvýhodnenú cenu za účasť na konferencii.

Jedenásty ročník konferencie „enef“ nadväzuje na predošlý úspešný jubilejný, ktorý zúročil svoju dvadsaťročnú históriu tohto zaujímavého a medzi odborníkmi obľúbeného podujatia.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sme Vám na ich vysvetlenie k dispozícii na tel.č. 048 414 3356,

mobil 0905 560 342.

Tešíme sa na spoločné stretnutie na konferencii.

organizačný výbor konferencie:

Miroslav Kučera, ASENEM Bratislava 

Marian Rutšek, RFC, s.r.o., Banská Bystrica 
Ján Mesík - MEEN, Banská Bystrica
Tomáš Jančařík, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom
Milan Kozický, PRIMACLIMA, a.s., Nitra
Michal Krajčík, AEE slovenská pobočka
Marcel Lauko, Energy Centre Bratislava
Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom
Dušan Petráš, SSTP 
Jozef Šoltés, Národná energetická spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
Jozef Viglaský, Technická univerzita vo Zvolene
Albín Zsebik, BME, Technická univerzita v Budapešti

Viac tu: http://www.enef.eu/2014/


Pridané: 03.09.2014

Odpovede na často kladené otázky v rámci výzvy ROP-1.1-2014/01

V súvislosti s ukončením prvého kola prijímania žiadostí o NFP si dovoľujeme informovať žiadateľov, že v sekcii výzvy ROP-1.1-2014/01 sú uverejnené niektoré často kladené otázky žiadateľov spolu s odpoveďami RO pre ROP.

Viac tu: http://www.ropka.sk/aktuality/&id=267


Pridané: 03.09.2014

Evaluácia dopadu terénnej sociálnej práce

V rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (ďalej NP TSP) pripravuje IA ZaSI evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP ako nástroju na podporu sociálnych zmien, vyhodnotiť jej zmysel a dopady na rôzne cieľové skupiny - marginalizované rómske komunity, obce, spoločnosť.

 Evaluácia dopadu posúdi účelnosť využitia verejných finančných zdrojov, ktoré sú na túto oblasť vynakladané od roku 2005 a umožní tiež zosumarizovať kvantitatívne dáta a kvalitatívne zhodnotenie dopadov výkonu TSP. IA ZaSI ako realizátor podpory programu TSP od roku 2005 chce zároveň prostredníctvom evaluácie získať odporúčania, ktoré pomôžu pri zostavovaní kritérií ďalšieho financovania TSP po roku 2015. Tieto by sa  mali zamerať na otázky, akými spôsobmi ďalej zvyšovať kvalitu terénnej sociálnej práce, v akom rozsahu je potrebná jej realizácia a aké inovatívne postupy možno zaradiť do financovania, koordinácie a metodického vedenia zo strany IA ZaSI. Výstupy evaluácie by mali slúžiť ako podklady pri rozhodovaní o ďalšom financovaní TSP.

IA ZaSI chce prostredníctvom evaluácie získať spätnú väzbu na kvalitu doterajšieho výkonu TSP v jednotlivých fázach finančnej podpory TSP a porovnanie efektivity prístupov vzhľadom na formy financovania a metodickej podpory.

 IA ZaSI hľadá vhodného kandidáta na pozíciu hlavného evaluátora/hlavnej evaluátorky. Spoločne s vybraným kandidátom IA ZASI zostaví evaluačný tím, ktorý na základe stanovených rámcov (zadanie pre evaluáciu dopadu TSP je prístupné tu) v najbližších mesiacoch zrealizuje evaluáciu dopadu tejto sociálnej služby. Očakávaným výstupom je záverečná správa, ktorej predloženie IA ZaSI predpokladá v júni 2015. Požiadavky na hlavného evaluátora/hlavnú evaluátorku sú prístupné tu.


Pridané: 03.09.2014

Správa o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014

Vláda Slovenskej republiky na svojej 118. schôdzi 20. augusta 2014 prerokovala a schválila pod bodom 17 Správu o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014.

Viac tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23749


Pridané: 03.09.2014

Publikované výsledky prvých marcových výziev v podprograme Kultúra

Ako spoluorganizátori projektov budú na európskych projektoch pracovať slovenské inštitúcie Národné osvetové centrum, OZ Punkt, Literárne informačné centrum, Hudobné centrum a združenie DIG.

Podľa najnovších štatistík bola v kategórii projekty menšieho rozsahu úspešnosť 10,98%. Väčšie projekty získalo 28,38% podaných žiadostí. Vybrané projekty sa venujú širokému záberu tém a žánrov umení, vo veľkej miere s presahom ku kreatívnym priemyslom. Oproti porovnateľným štatistikám z programu Kultúra 2007 -2013 bolo podporených menej projektov, pričom priemerná výška rozpočtu na projekt sa zvýšila. Podporené teda boli väčšie projekty, čo sa týka rozpočtu.

Kategória Európske platformy
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/platform-projects-selection-results-2014_en
Kategória Projekty európskej spolupráce
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en


Pridané: 03.09.2014

Metodický výklad CKO k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka

Na základe Metodického výkladu CKO k Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.8, si Vás v zmysle bodu č.4 tohto výkladu dovoľujeme informovať:

Vo veci predkladania účtovných závierok za rok 2013 potvrdených daňovým úradom v rámci vyhlásených a neukončených výziev/písomných vyzvaní, riadiaci orgán pre OP ZaSI bude akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu č.1 vyššie uvedeného metodického výkladu a tiež bude akceptovať aj predloženie listinnej podoby účtovnej závierky podľa pôvodného znenia prílohy.

Viac tu:  http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=809


Pridané: 03.09.2014

Úrad splnomocnenca podporuje zriadenie rómskych občianskych hliadok

 Zníženie páchania  protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku, zlepšenie vzťahov medzi Rómami a majoritou a zapojenie Rómov do rozhodovania na lokálnej úrovni – to môžu byť výsledky pôsobenia rómskych občianskych hliadok v obciach, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  spolupracoval  s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príprave Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI - FSR - 2012/2.1/02, ktorá je okrem iného zameraná aj na podporu  aktivity vytvárania rómskych občianskych hliadok. Výzva zameraná na podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením bola zverejnená koncom roka 2012, v rámci ktorej bolo prijatých 45 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zriadenie rómskych občianskych hliadok. Z dôvodu nedostatočnej finančnej alokácie a nesplnenia podmienok odborného hodnotenia nebolo odporučených na schválenie 22 žiadostí o NFP.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity po vyčerpaní finančných zdrojov z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyčlenil na predmetnú výzvu ďalších 6 a pol milióna eur z Lokálnych stratégií komplexného prístupu, pretože považuje za dôležité, aby občianske hliadky  pôsobili v čo najpočetnejších lokalitách.

 „Rómske občianske hliadky prinesú viacnásobný efekt. Očakávame od nich nielen  zlepšenie poriadku v obci, ale aj  vytvorenie pracovných miest pre nezamestnaných Rómov. Súhlasil som preto, aby  sa využili finančné prostriedky vo výške 6 a pol milióna eur z alokácie Lokálnych stratégii komplexného prístupu na podporu vytvorenia ďalších občianskych hliadok, ktoré nemohli byť podporené kvôli nedostatočným finančným zdrojom a taktiež na ďalšie aktivity prospešné pre komunity, ale aj pre ľudí žijúcich v ich blízkosti,“ uviedol dôvody podpory občianskych hliadok Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporuje rómske občianske hliadky aj metodicky. Spracoval metodickú príručku pre miestne samosprávy pod názvom Rómske občianske hliadky v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorej cieľom je pomôcť obciam a mestám pri ich zriaďovaní a snahou zapájať Rómov z miestnych lokalít do spolupráce s mestskou políciou.

„Myslím si, že finančné prostriedky poskytnuté z alokácie na Lokálne stratégie komplexného prístupu budú zmysluplne využité, pretože zriadením rómskych občianskych hliadok by sa mohlo zamestnať až 300 Rómov, čo znamená lepší život pre ľudí v osadách a v celej obci,“   doplnil Peter Pollák.


Pridané: 03.09.2014

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO2-14-1

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 12. augusta 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1. Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť spôsob predkladania a formu overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP – účtovná závierka (všetky výkazy), ktorou je účtovná závierka za rok 2013, upraviť rozsah pôsobnosti obmedzenia vo vzťahu k aktivitám pozemkových úprav a doplniť pre žiadateľov, ktorými sú mestá a obce v rámci I. skupiny oprávnených aktivít, spôsob preukázania právneho vzťahu k drobnému vodnému toku, resp. jeho ucelenému úseku (časti), ktorý je predmetom realizácie projektu na obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Zároveň vydaním usmernenia sa formálne upravuje vzor prílohy žiadosti o NFP – Sumarizacia VO-OVS, v rámci ktorého bola doplnená metóda verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zosúlaďuje sa znenie vysvetliviek k niektorým povinným prílohám ŽoNFP uvedeným v Príručke pre žiadateľa s platnou a účinnou legislatívou.

Vzhľadom k tomu, že usmernením dôjde, okrem formálnych úprav, aj k zmene ďalších podmienok poskytnutia pomoci podľa § 13 ods. 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), Riadiaci orgán je v zmysle § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore povinný zmeniť aj formálnu náležitosť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPZP-PO2-14-1 (ďalej len „výzva“), ktorou je dátum uzavretia výzvy.

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia výzvy z 02.09.2014 na 17.09.2014, t.j. o 15 kalendárnych dní.

Uvedené úpravy nemajú vplyv na ostatné podmienky vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore, ani nezakladajú dôvod na zrušenie vyhlásenej výzvy podľa § 13 ods. 7 uvedeného zákona.

Usmernením sa v plnej miere nahrádzajú nasledovné dokumenty:

-          „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy OPŽP-PO2-14-1“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

-          „Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO2-14-1 pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorých celkové náklady nepresahujú 50 mil. EUR“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie;

-          „03d4_Priloha 02d ZoNFP – Sumarizacia VO-OVS“, pričom nová verzia dokumentu je k dispozícii na stiahnutie.

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore, sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tohto usmernenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle usmernenia. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené pred zverejnením tohto usmernenia, na ktoré sa vzťahuje zmena niektorých náležitostí upravených usmernením, budú, v prípade ak ich žiadatelia pred novým dátumom uzávierky výzvy nedoplnili alebo nezmenili, dožiadané o opravu v zmysle tohto usmernenia.

Riadiaci orgán zároveň oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po2-14-1-z-30-5-2014/


Pridané: 03.09.2014

Usmernenie RO pre ROP k vypĺňaniu merateľných ukazovateľov v rámci Žiadosti o NFP výzvy ROP-1.1-2014/01

Riadiaci orgán pre ROP si dovoľuje touto cestou informovať žiadateľov výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“, že v rámci tabuliek č. 12 a 15 Žiadosti o NFP (Hodnoty merateľných ukazovateľov) sa v poslednom stĺpci „Rok“ plánovanej hodnoty pri všetkých ukazovateľoch výsledku uvádza rok ukončenia projektu a pri všetkých ukazovateľoch dopadu sa uvádza piaty rok nasledujúci po roku ukončenia projektu.


Pridané: 03.09.2014

Analýza administratívnych kapacít a efektívnosti subjektov zodpovedných za EŠIF a administratívnych kapacít prijímateľov pomoci

Analýza AK a efektívnosti subjektov EŠIF a AK prijímateľov pomoci.rar

Analysis_AC_and_efficiency_of_entities_responsible_for_the_ESIF_and_of_AC_of_beneficiaries_EJ.rar


Pridané: 03.09.2014

Aktualizácia v časti Zoznamy OPŽP v zmysle zákona 528/2008 Z.z., oznam

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo aktuálny Zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPŽP a Prehľad zloženia výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov podľa výziev v rámci OPŽP ku dňu 31. 07. 2014 v zmysle ustanovení §33 ods. 1 novely Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Informácie nájdete v časti Projekty/Zoznamy OPŽP.

Viac tu: http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/


Pridané: 03.09.2014

Dialóg k európskym štrukturálnym a investičným fondom

Iniciatíva Európskej komisie smeruje k vytvoreniu skupiny odborníkov, ktorí budú viesť dialóg k európskym štrukturálnym a investičným fondom. Skupina odborníkov bude združovať organizácie na úrovni Európskej únie, ktoré zastupujú partnerov podľa článku 5 nariadenia EÚ č. 1303/2013. Na základe uvedeného, v prípade  záujmu podieľať sa na činnosti tejto skupiny, treba kontaktovať svoje zastrešujúce organizácie na európskej úrovni s cieľom predloženia prihlášky do predmetnej skupiny.  

Termín podania prihlášky je do 3. 9. 2014.  Prihláška a bližšie informácie sú uvedené na stránke:

Viac informácií na: http://isrrask.webnode.sk/news/dialog-k-europskym-strukturalnym-a-investicnym-fondom/


Pridané: 03.09.2014

Aktualizácia príručky pre prijímateľa verzia 3.6

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.6 platnú od 01.08.2014.

Aktualizácia príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

-       aktualizácie Systému sumarizačných hárkov pre organizácie zriadené MŽP SR;

-       spresnenia Zoznamu požadovaných príloh k účtovným dokladom v rámci pracovnoprávnych vzťahov;

-       aktualizácie Zmenového konania z iniciatívy Poskytovateľa;

-       rozšírenia delegovaných činností súvisiacich s administráciou ukončených projektov na základe Dodatku č.1 k Splnomocneniu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu zo dňa 17.12.2013;

-       doplnenia predmetu kontroly na mieste;

-       doplnenia novej kapitoly 13.1 Ukončenie realizácie projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013.


Pridané: 03.09.2014

Aktualizácia príloh k príručke pre prijímateľa

obsahuje aktualizovanie nasledovných príloh príručky:

Príloha č. 6.1                      Plán predkladania ŽoP

Príloha č. 7.1                      Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela/.


Pridané: 03.09.2014

Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 01. augusta 2014 vydalo Usmernenie poskytovateľa č. 10/2014. Znenie usmernenia nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.

Viac tu: http://www.opzp.sk/dokumenty/projektove-dokumenty/usmernenia-a-informacie-poskytovatela/


Pridané: 03.09.2014

Usmernenie k spôsobu predkladania dokumentácie na administratívnu kontrolu verejného obstarávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydáva usmernenie pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku.

Viac tu: http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-7316/usmernenie-k-sposobu-predkladania-dokumentacie-na-administrativnu-kontrolu-verejneho-obstaravania/


Pridané: 03.09.2014

Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“.

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že nadobudla účinnosť zmena formálnych náležitostí výzvy s názvom „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01). S cieľom zníženia administratívnej záťaže žiadateľa a zabezpečenie korektného vyžadovania účtovnej závierky a v nadväznosti na „Metodický výklad CKO k Systému riadenia ŠF a KF (verzia 4.8)“, ktorý bol uverejnený dňa 15. júla 2014, bolo upravené predkladanie účtovnej dokumentácie v rámci prílohy č. 8 Žiadosti o NFP.

Viac tu: http://www.ropka.sk/aktuality/&id=262


Pridané: 03.09.2014

Kompletné výsledky júnovej uzávierky

Vážení kolegovia, milí priatelia,

prinášame kompletné výsledky júnovej uzávierky a pozývame Vás na informačné semináre k septembrovým výzvam do Košíc, Bratislavy a Žiliny.

Tím Európskeho kontaktného bodu

Kompletné výsledky júnovej uzávierky:

2. 1 - Družobné mestá - 34 udelených grantov.

1. 1 - Európska pamiatka - 1 udelený grant.

2. 2 - Siete partnerských miest - 1 udelený grant.

Za tím EKB víťazom gratulujeme! Viac sa dočítate na stránke výkonnej agentúry EACEA.

Na Slovensko bolo v rámci programu EpO udelených 36 grantov v celkovej hodnote 833 000 Eur, z čoho 34 grantov získali slovenskí žiadatelia v rámci opatrenia 2. 1 Družobné mestá.

 Ponuky na partnerstvá k septembru:

ASSOCIATON PRO ETHICA, Silesia, Poľsko - hľadá partnera pre projekt v rámci opatrenia 2.3 (zlepšenie života seniorov)

LAG CENTRAL ISTRIA, Pazin, Chorvátsko - hľadá partnera pre projekt v rámci opatrenia 2.2 (zlepšenie života občanov 18 tisícového mesta Pazin)

THE KOSCIUSZKO INSTITUTE, Poľsko - hľadá partnera (neziskovku, mesto) pre projekt v rámci opatrenia 2.3 (téma: crowdfixing alebo zvýšenie občianskej participácie v 5 európskkych mestách)

MESTO: LA PALMA DEL CONDADO, Španielsko - hľadá partnera pre projekt v rámci opatrenia 2.2 (téma: platformy samosprávy a ich prístup k rozvoju vidieka)

Viac tu: http://isrrask.webnode.sk/news/kompletne-vysledky-junovej-uzavierky-/


Pridané: 03.09.2014

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla ROP v časti Informácie platobnej jednotky

Viac informácií na: http://www.ropka.sk/aktuality/&id=261


Pridané: 28.08.2014

Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

V zmysle komunikačnej aktivity č. 3 Komunikačného plánu k ochrane finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike, verzia 2.0 , účinného od 28. januára 2014, si Vás dovoľujeme informovať o vydaní Výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

sprava.pdf

implementácia čl. 325 ZFEÚ ČŠ 2013.pdf

statistical_evaluation_of_irregularities_reported_part1_en.pdf

Viac informácií na: http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1149&page=1


Pridané: 28.08.2014

Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014 Súvisiace » Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU » Malé rodinné elektrárne do 10 kW by mali dostať zelenú

Dňa 3. júla 2013 schválila vláda  SR na návrh podpredsedu vlády SR pre investície  svojím uznesením  č. 347/2013 Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorá má za cieľ podporiť domácnosti pri vlastnej výrobe energie. Koncepcia navrhla prístup k legislatívnej aj finančnej podpore rozvoja malých zdrojov energie, ktoré sú určené najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností bez negatívneho vplyvu na stabilitu distribučných sústav a s efektom finančných úspor pre prevádzkovateľov malých zdrojov.
Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie je súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie EK. Zámerom je zahrnúť do operačného programu Kvalita životného prostredia možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie.
 
Navrhovaná finančná podpora sa bude týkať:

Výstavba malých zariadení s inštalovaným výkonom (do 10 kW) na výrobu elektriny z OZE:

fotovoltické elektrárne,

fotovoltické elektrárne pre priamu výrobu tepla

malé veterné turbíny.

Výstavba zariadení na výrobu tepla s využitím OZE:

slnečné kolektory,

kotly na biomasu,

tepelné čerpadlá.

Na obdobie 2014 – 2020 je na podporu malých OZE alokovaná čiastka 100 miliónov eur. Všetky podrobnosti týkajúce sa podmienok pre poskytnutie pomoci ako aj samotného mechanizmu, na základe ktorého bude pomoc poskytovaná, budú zverejnené koncom I. polroku 2014, po schválení nadradených dokumentov (najmä operačného programu Kvalita životného prostredia).
V súčasnosti, teda od začiatku roka 2014, ešte nie je možné podávať žiadosti o podporu a ani poskytnúť bližšie informácie o podmienkach podpory.

Viac informácií na: http://www.vlada.gov.sk/podpora-vyroby-energie-z-malych-obnovitelnych-zdrojov/


Pridané: 30.07.2014

SZPO Non-profit Ltd. preberá úlohy VÁTI Non-profit Ltd

Na základe Nariadenia vlády Maďarska č. 161/2014 (zo dňa 30. júna 2014) a Rozhodnutia vlády Maďarska č. 1362/2014 (zo dňa 30. júna 2014) s účinnosťou od 1. júla 2014 úlohy doposiaľ vykonávané organizáciou VÁTI Non-profit Ltd. (VÁTI) sa presúvajú do pôsobnosti Széchenyi Programme Office Non-profit Ltd. (SZPO). Inštitúcie Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 hosťované organizáciou VÁTI tj. Spoločný Technický Sekretariát a maďarská provstupňová kontrola budú vykonávať svoju činnosť naďalej bez personálnych, procedurálnych a administratívnych zmien v rámci SZPO.

Všetky programové dokumenty, v rámci ktorých VÁTI plní svoje úlohy, zostávajú v platnosti. Pri plnení týchto úloh bude SZPO vystupovať ako právny nástupca VÁTI. Kontaktné údaje zostávajú nezmenené, prípadné zmeny (napr. zmeny e-mailových adries) budú oznámené neskôr.


Pridané: 30.07.2014

O ukazovateľoch národných stratégií pre rómsku inklúziu sa hovorilo vo Viedni

Dňa 15. a 16. júla 2014 sa vo Viedni, v sídle Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA), uskutočnilo 5.pracovné stretnutie k ukazovateľom národných stratégií inklúzie Rómov.  Hlavným cieľom stretnutia bolo zjednotiť prístup k monitorovaniu národných stratégií s dôrazom na zjednotenie štruktúry ukazovateľov rómskej inklúzie, preskúmanie možnosti zadefinovania spoločných ukazovateľov a vytvorenie šablóny pre výstupné, procesné a štrukturálne indikátori. Ďalej sa diskutovalo o rôznych prístupoch k zbieraniu dát v jednotlivých krajinách. Svoje skúsenosti prezentovali zástupcovia Maďarska, Rumunska a Slovenska. Ján Hero, riaditeľ odboru koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie ÚSVRK vo svojom príspevku informoval o skúsenostiach s mapovaním rómskych komunít na Slovensku v roku 2004 a v roku 2013. Cieľom projektu Atlas rómskych komunít 2004 bolo získať čo najviac dostupných informácií pre potreby štátnej správy, efektívnu realizáciu politík smerujúcich k zlepšeniu postavenia Rómov v našej spoločnosti. Nové vydanie Atlasu rómskych komunít 2013 bolo potrebné z dôvodu, že Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 stanovila požiadavku na aktualizáciu a rozšírenie informácií o rómskych komunitách na Slovensku. Výsledky pracovného stretnutia budú účastníkom zaslané do konca júla 2014 a  poslúžia jednotlivým krajinám k možnej aktualizácii nastavenia monitorovania národných stratégií.


Pridané: 30.07.2014

Šiesta kohézna správa

Dňa 23. 7. 2014 Európska komisia zverejnila svoju Šiestu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Uvedený dokument nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm.

Link na prezentáciu Európskej komisie k uvedenej správe: https://drive.google.com/file/d/0B0lmZwtl9Fd8a2tsRjU3cjlURlY2TEdMOGN4SG1QYlAwbDd3/edit?usp=sharing


Pridané: 30.07.2014

Verejné konzultácie EK k mestskej agende

V súvislosti s pripravovanou štátnou politikou mestského rozvoja, ktorú v SR uskutočňuje MDVRR SR si Vás dovoľujeme upozorniť na verejné konzultácie, ktoré k téme mestského rozvoja na úrovni EÚ iniciovala Európska komisia. Zdá sa, že na európskej úrovni nikto nepochybuje o tom, že rozvoj miest je pre rozvoj celej EÚ nesmierne dôležitý. Iniciatíva rozpracovať a prijať tzv. „urbánnu agendu“, prebieha tak medzi členskými krajinami ako aj na pôde EK. Tieto iniciatívy sú miestami aj protichodné, keďže zo strany členských štátov sa vynára najmä obava, aby EK nevytvorila pre mestá ďalšie legislatívne povinnosti, ktoré by ich zbytočne zaťažili, kým EK argumentuje, že musí mať od členských štátov silný mandát na to, aby mohla prierezovo koordinovať politiky v rôznych oblastiach, ktoré majú na mestá dopad. Každopádne, je pre všetkých zúčastnených užitočné zamyslieť sa nad tým, čo by mohlo rozvoju mestských území pomôcť a ako by k tomu mohla prispieť EÚ, resp. EK.

Generálne riaditeľstvo EK pre regionálny rozvoj otvorilo 18/07/2014  na svojej stránke:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/index_en.cfm

verejnú konzultáciu nazvanú „Mestský rozmer politík EÚ – kľúčové prvky mestskej agendy EÚ“ (http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urb_agenda/pdf/comm_act_urb_agenda.pdf).

Cieľom konzultácie je získať informácie a návrhy, ktoré by pomohli vo väčšej miere zapojiť agendu mestského rozvoja na národnej a miestnej úrovni do implementácie politík EÚ (download the PDF file of the questionnaire)

EK vyzýva zainteresované strany, aby svoje odpovede v rámci konzultácie poskytli do 26/09/2014. Výsledky konzultácií budú zverejnené na internete.

Ďalšie informácie poskytne:

Ing.arch. Erika Horanská

Vedúca oddelenia mestského rozvoja

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Adresa: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Pracovisko: Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Te.l. č. 0905810225, +421-2-59364293


Pridané: 30.07.2014

Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013

Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2013. Výročná správa je verejnosti dostupná na http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s.

Viac informácií na: http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s


Pridané: 30.07.2014

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP – výzva s kódom OPŽP-PO3-13-4

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti “Výzvy / Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie ŽoNFP“ – výzva s kódom OPŽP-PO3-13-4.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev-spravy/?preview=true&preview_id=40&preview_nonce=3114c449c0


Pridané: 30.07.2014

Aktualizácia v časti FAQ – najčastejšie otázky

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo webové sídlo www.opzp.sk v časti FAQ / otázky k výzve na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO2-14-1 pre prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami a k výzve na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-1 pre prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy – operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. Odpovede na často kladené otázky nájdete na http://www.opzp.sk/faq/.


Pridané: 30.07.2014

Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo časť Výzvy – Aktuálne výzvy o možnostiach poskytovania informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/


Pridané: 20.07.2014

Oznámenie o vypracovaní správy z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020“

uvedenému oznámeniu je možné predkladať na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor programov cezhraničnej spolupráce, Prievozská 2/B, 828 25  Bratislava 26.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020“ sa uskutoční dňa 23. 07. 2014 o 10.00 h na Ministerstve životného prostredia SR, pracovisko Hanulova 5/D (Dúbravka), 841 01 Bratislava, miestnosť č. 203 / 2. poschodie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Strategic Environmental Assessment of the “HU-SK CBC Programme (2014-2020)” (pdf, 1.87 Mb, 12x)

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2014-2020 (pdf, 3.47 Mb, 10x)


Pridané: 20.07.2014

Atlas rómskych komunít 2013 zverejnený

Projekt Atlas rómskych komunít 2013 realizoval Rozvojový program OSN (UNDP) v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií Prešovskej univerzity, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Projekt je súčasťou spoločného programu UNDP a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zameraného na monitorovanie životných podmienok rómskej populácie. Atlas by mal poskytnúť východisko pre verejnú správu, neziskový a súkromný sektor pri nastavovaní cielených verejných politík a programov zameraných na zlepšovanie životných podmienok a sociálnu inklúziu rómskej populácie. Atlas rómskych komunít 2013 nájdete na internetovej linke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Viac informácií na: http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne sluzby/socialne-vylucene-spolocenstva/dokumenty.html


Pridané: 20.07.2014

Obce sa môžu uchádzať o podporu na širokopásmové pripojenie

Komisia odštartovala iniciatívu „Prepojené komunity“. V ponuke sú niektoré nové typy podpory. Cieľom je zlepšiť pokrytie vysokorýchlostným internetom.

Viac informácií na:  http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/nova-iniciativa-na-rozsirenie-sirokopasmoveho-pripojenia-022693


Pridané: 20.07.2014

Čerpanie ŠF a KF k 30.6.2014

Viac informácií na: http://isrrask.webnode.sk/news/cerpanie-sf-a-kf-k-30-6-2014


Pridané: 20.07.2014

Zlepšením infraštruktúry vzdelávania rómskych detí znížime počet segregovaných tried

Materské školy v 82 obciach, ktoré sú zaradené do zoznamu žiadateľov o poskytnutie podpory z Lokálnych stratégii komplexného prístupu, dostali šancu rozšíriť svoje kapacity alebo zlepšiť prostredie pre deti v predškolskom veku.  Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásil Výzvu na podporu infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít v celkovom objeme takmer 47 miliónov eur. Ide o ďalšie efektívne využitie finančných prostriedkov vyčlenených pre  Horizontálnu prioritu Marginalizované rómske komunity. „Ide o prvú výzvu zameranú na rekonštrukcie, rozšírenie alebo modernizáciu vybraných materských a základných škôl. Vzdelávanie rómskych detí považujem za najdôležitejšie. Preto som otvoril túto tému aj na rokovaniach s Regionálnym operačným programom a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity následne spolupracoval pri vyhlásení výzvy a nastavení jej podmienok. Som rád, že sa nám podarilo presadiť, aby sa v tejto výzve a pri realizácii projektov uplatnil princíp sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ktorý nám pomôže znížiť nezamestnanosť Rómov,“ uviedol Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 

V zmysle tejto výzvy môžu byť podporené iba tie projekty obcí, ktoré realizujú opatrenia na inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít. Napríklad v školách, ktoré budú podporené sa musia uprednostniť zmiešané triedy pred zoskupovaním detí do osobitných alebo prípravných tried. Žiadatelia sú povinní uviesť všetky vzdelávacie programy a projekty zamerané na inkluzívne vzdelávanie rómskych detí. Žiadateľ napríklad môže uviesť zapojenie do výziev a projektov, ktoré inicioval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ide o projekt  „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (MRK 1) „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ (MRK 2); národný projekt "PRINED-projekt inkluzívnej edukácie". 

„Neodporúčam vytvárať samostatné triedy pre žiakov z rómskeho prostredia. Nedostatočné vedomosti a zručnosti, s ktorými rómske deti prichádzajú v porovnaní so žiakmi z majority do škôl navrhujeme vylepšiť podporovaním  materských škôl. A to najmä zavádzaním programov orientovaných na zlepšenie spolupráce s rodičmi rómskych detí a pri zapájaní asistentov učiteľa v materských školách,“ doplnil Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. 
Obce sa môžu zapojiť do Výzvy na podporu infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít, ktorá je zverejnená na internetovej stránke http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=55&page=1  do 3. októbra 2014.  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na základe prieskumu, ktorý realizoval medzi obcami predpokladá, že obce budú mať záujem žiadať o finančnú podporu na zlepšenie infraštruktúry vzdelávania , a to najmä v oblastiach, kde sú nedostatočné kapacity škôlok a budovy sú v havarijnom stave.

Viac informácií na: http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=55&page=1


Pridané: 20.07.2014

Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Verejné obstarávanie.

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že boli aktualizované dokumenty v časti Verejné obstarávanie.

Viac informácií na: http://www.ropka.sk/aktuality/&id=259


Pridané: 20.07.2014

Novela výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre Informačné systémy verejnej správy v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Dňa 14.7.2014 vstúpi do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novela výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Novela výnosu nadväzuje na medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, na základe ktorého preberá tzv. „podpísateľné formáty súborov“ z legislatívy Národného bezpečnostného úradu, pričom v tejto súvislosti sa zohľadňuje aj aktuálny vývoj požiadaviek na úrovni Európskej únie v tejto oblasti. Novela je v tejto oblasti procesne zosúlaďovaná najmä s vyhláškou NBÚ č. 136/2009 Z. z. a pripravovanou vyhláškou MF SR o zaručenej konverzii, takže všetky tri predpisy vstúpia do platnosti a účinnosti v relevantných častiach v rovnakom čase.

Novela okrem toho rozširuje oblasť štandardizácie o ďalšiu oblasť, a to o základné číselníky, kde bola vzhľadom na nejednoznačnosť doterajšieho používania identifikovaná potrebná štandardizovaná úprava. Okrem uvedeného sa do výnosu zahŕňajú aj ďalšie témy z konceptov štandardizácie cloud computingu, opravujú sa rôzne legislatívno-technické nepresnosti a vzhľadom na praktické výstupy z procesov implementácie elektronických formulárov sa upravujú niektoré časti štandardov pre elektronické formuláre.

Vlastné znenie môžete nájsť na  Portáli právnych predpisov.


Pridané: 20.07.2014

Semináre a konzultácie pre záujemcov o grant v rámci programu Európa pre občanov - septembrové uzávierky

Združenie miest a obcí Slovenska a Európsky kontaktný bod Slovensko pozývajú na informačné semináre k septembrovým uzávierkam programu Európa pre občanov 2014-2020, ktoré sa uskutočnia

24. júla

10:30 - 14:00

Banská Bystrica

Centrum komunitného organizovania, Kapitulská 13

31. júla

11:00 - 15:00

Dolný Kubín

Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55

5. augusta

10:00 - 13:30

Košice

Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2

21. augusta

11:00 - 14:30

Bratislava

Národné osvetové centrum Námestie SNP 12

26. augusta

10:00 - 14:00

Žilina

Stanica Žilina - Záriečie, Závodská cesta 3

Semináre sa budú týkať akcií:

2.1 Družobné mestá

Spájanie širokého spektra občanov z partnerských miest a podpora ich angažovanosti a účasti v politických procesoch.

2.2 Siete partnerských miest

Vytváranie dlhodobo fungujúcich štruktúr miest, regiónov a ich združení, ktoré spájajú aktivity v rovnakej oblasti. Siete by sa mali venovať aktivitám vychádzajúcim z cieľov a ročných priorít programu Európa pre občanov, jasne definovať cieľové skupiny a zameriavať sa na dlhodobú udržateľnosť.

2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Podpora projektov zameraných na priame zapájanie občanov do rozhodovacích procesov Európskej únie, pričom prioritu majú projekty zapájajúce vysoký počet občanov a podporujúce vznik dlhodobých partnerstiev.

V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov.

Prihlášky na semináre zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Termíny na podanie žiadosti v rámci programu “Európa pre občanov 2014-2020“

Oblasť 2 Opatrenie 2.1
Plánujete organizovať stretnutie občanov v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1.septembrom 2015 a 31. decembrom 2015? Požiadajte si o grant k 1. septembru 2014 (do 12:00)!

Oblasť 2 Opatrenie 2.2
Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. júnom 2015 a 31. decembrom 2015.
Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 1. septembru 2014 (do 12:00)ZMOS sekcia vonkajších vzťahov

Viac informácií na: http://www.zmos.sk/program-europa-pre-obcanov-2014-2020.phtml?id3=94499


Pridané: 20.07.2014

Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k výpočtu „Hrubej pridanej hodnoty“(ďalej len HPH) pre jednoduché účtovníctvo

PPA oznamuje, že vzhľadom na nové formuláre Výkazu o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 pre jednoduché účtovníctvo pripája algoritmus výpočtu HPH, ktorý treba použiť vo formulári ŽoNFP/časť Monitoring ako aj vo formulári Monitorovacích správ pre vybrané opatrenia.
Pre subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve sa HPH od roku 2013 vypočíta z Výkazu o príjmoch a výdavkoch nasledovne:
HPH = (Príjmy z predaja tovaru+ príjmy z predaja výrobkov a služieb) – (Výdavky na zásoby + Výdavky na služby)
HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6)


Pridané: 06.06.2014
Výročná správa OLAFu za rok 2013: OLAF zvýšil počet vyšetrovaní a tým aj prínos pre daňových poplatníkov

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal 14. výročnú správu o operatívnej činnosti, ktorú prezentoval  v utorok 29. apríla 2014 na výročnej tlačovej konferencii generálny riaditeľ OLAF-u Giovanni Kessler.

"V roku 2013 sa nám podarilo zmodernizovať OLAF a urobiť z neho úrad, ktorého schopnosť bojovať proti podvodom a korupcii v EÚ sa neustále zlepšuje. Reorganizácia, ktorá sa uskutočnila v minulom roku, priniesla sľubné výsledky a umožnila nám zintenzívniť naše úsilie v oblasti vyšetrovaní, prispieť k príprave kľúčových legislatívnych dokumentov a ďalej prehĺbiť spoluprácu s našimi operačnými  partnermi. Dosiahli sme to v podstate s tými istými zdrojmi, aké sme mali k dispozícii v predchádzajúcich rokoch, čo je dôkazom nasadenia a profesionálneho prístupu našich zamestnancov“, uviedol generálny riaditeľ Giovanni Kessler na tlačovej konferencii pri prezentácii správy úradu OLAF za rok 2013.

OLAF (ďalej aj „Úrad“) v roku 2013 zintenzívnil boj proti podvodom v celej Európe. Taktiež občania a zodpovedné inštitúcie nahlásili oproti predchádzajúcim rokom viac informácií, ktoré môžu viesť k začatiu vyšetrovania prípadov podozrení z podvodov ohrozujúcich finančné záujmy EÚ. OLAF dokončil rekordný počet vyšetrovaní, zároveň znížil ich celkové trvanie a tiež vydal najväčší počet odporúčaní za posledných päť rokov.

OLAF odporučil zaistenie vrátenia 402,8 miliónov € do rozpočtu EÚ, čo prispeje k financovaniu iných projektov a zmierni zaťaženie daňových poplatníkov v EÚ. Tieto vynikajúce výsledky ukazujú, že úrad OLAF neustále zvyšuje efektivitu svojej práce a dosahuje dobré výsledky v prospech európskych občanov.

Čo sa týka výhľadu v roku 2014, generálny riaditeľ dodal: "Postavenie OLAF-u sa posilnilo v dôsledku nadobudnutia účinnosti nového nariadenia o úrade OLAF a prijatím nových usmernení pre vyšetrovacie postupy pre pracovníkov OLAF-u. Budeme naďalej pokračovať v našej dobrej vyšetrovacej práci a prispievať k napredovaniu politiky zameranej na boj proti podvodom. Aktívne budeme  podporovať plány Komisie na vytvorenie európskej prokuratúry. Tento projekt je kľúčovou súčasťou našej vízie na lepšiu ochranu finančných záujmov EÚ.


 Pridané: 14.05.2014
Oznámenie o strategickom dokumente

Návrh strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Pridané: 14.05.2014
Strategické environmentálne hodnotenie Operačného programu Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 (SEA) 

NVerejné prerokovanie operačného programu "Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020" a informácia o Strategickom environmentálnom hodnotení (SEA)

Pozadie

Za účasti piatich do programu zapojených regiónov, resp. Spolkových krajín ako aj slovenských a rakúskych ministerstiev sa momentálne pracuje na vypracovaní Programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. Program je súčasťou cieľa Európskej územnej spolupráce (EÚS) a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Návrh operačného programu ako aj Environmentálna správa k SEA sú momentálne sprístupnené verejnosti v zmysle článku 6 Smernice o SEA 2001/42/ES Europskeho parlamentu a Rady z 27.6.2001. 

Náhľad a stanovisko

Všetky organizácie, ktoré se zaujímajú o cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Rakúskom, ako aj zúčastnená verejnosť, sú srdečne pozvaní vyjadriť sa k návrhu operačného programu prostredníctvom štandardizovaného formulára.

Podklady sú k dispozícii na stránke http://www.sk-at.eu/sea2020.php. Taktiež je po dohode prostredníctvom telefónu alebo e-mailu (Tel.: +43-1-89-08-088-2503; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) možné nahliadnuť do dokumentov v priestoroch Spoločného technického sekretariátu na adrese: 1080 Wien, Schlesingerplatz 2 / 4. poschodie.

Pripomienky obdržané v období od 05.05.2014 - 02.06.2014 budú zohľadnené pri finalizácii Operačného programu.

V prípade otázok sa obráťte prosím na Spoločný technický sekretariát (Martin Hura, Tel.: +43-1-89-08-088-2502, príp. na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.). 

 Dokumenty

> Návrh Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 zo 24.3.2014

> Zhrnutie Programu cehraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020

> Environmentálna správa zo 17.04.2014

> Zhrnutie Environmentálne správy

> Formulár k pripomienkam

Na zaslanie pripomienky prosíme použiť formulár k pripomienkam.

Do procesu strategického enviromentálneho hodnotenia je možné sa zapojiť v zmysle štandardnej procedúry platnej v Slovenskej republike. Dokumentácia bude od 05.05.2014 po dobu 21 dní zverejnená na stránke http://www.enviroportal.sk/ a verejné prerokovanie enviromentálnej správy sa uskutoční dňa 22.05.2014 o 10,00 na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, v zasadacej miestnosti na druhom poschodí. Prípadné pripomienky k zneniu enviromentálnej správy prosíme zasielať na Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava v stanovenom termíne. 


Pridané: 14.05.2014
Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020

Na webovej stránke Centrálneho koordinačného orgánu bol zverejnený materiál „Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020“.  

Uvedený materiál nájdete na: http://www.slideshare.net/celamko/uzemna-koncentracia-vpdsr


Pridané: 14.05.2014
Verejné obstarávanie - Aktualizácia č. 3 Metodického pokynu RO č. 12

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle Aktualizáciu č. 3 Metodického pokynu RO č. 12 k stanoveniu postupov pre Zadávateľa pri zadávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení z. č. 34/2014 Z. z. v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 Bližšie informácie sú verejnosti dostupné na: http://www.mhsr.sk/op-kahr---aktualne-informacie-a-upozornenia/140008s


Pridané: 14.05.2014
Oznámenie o verejnom odpočte PPA

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2013 sa bude konať dňa 20. mája 2014 o 10.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave. Na programe je prezentácia hlavných bodov Výročnej správy PPA za rok 2013.

Viac info na: http://www.apa.sk/index.php?start&navID=1&id=5965


Pridané: 14.05.2014
Voda v rezorte životného prostredia – Pozvánka

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo v rámci 20. medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí – AQUA 2014 odborný seminár “Voda v rezorte životného prostredia”, kde zaznejú rôzne informácie v danej oblasti napr. informácie o moderných technikách využívaných pri analýze vôd, podzemných vodách v geologickom priestore SR a o technologických procesoch úpravy vôd. Taktiež v rámci programu odznejú aj informácie o Vodnom diele Gabčíkovo, či informácie na témy protipovodňového systému POVAPSYS, máp povodňového ohrozenia a rizika ale informácie o podpore projektov v sledovaných oblastiach v rámci Operačného programu Životné prostredie a ďalšie.

Odborný seminár “Voda v rezorte životného prostredia” sa uskutoční dňa 10. júna 2014 od 12:00 hod. na Výstavisku Expo Center, a.s. v Trenčíne (Pavilón č.3 – Programové centrum).  Cieľom bloku prednášok je poukázať na prácu odborníkov v rezorte životného prostredia a aktuálne diskutované témy.

Účasť na odbornom seminári je po zaslaní vyplnenej prihlášky zdarma.  Zaregistrovaní účastníci seminára majú po jeho ukončení voľný vstup na výstavu AQUA. Registrácia do 4.6.2014.  Informácie na: http://www.expocenter.sk v sekcii  Prihlášky na semináre a v dokumente – Prihláške.

Zároveň počas výstavy v dňoch 10. – 12. júna 2014 bude možné v rámci výstavného stánku MŽP SR(č. 43) konzultovať s odborníkmi v danej oblasti aj na témy podpory projektov z OPŽP a OP KŽP.


Pridané: 14.05.2014
Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty

Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že aktualizoval Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre národné projekty. Aktualizácia č.6 nadobúda účinnosť dňa 1.5.2014 a nahrádza sa ňou jej pôvodné znenie.

Príručka je dostupná tu. Prílohy sú dostupné tu.


Pridané: 14.05.2014
Usmernenie pre prijímateľov ohľadne používania log

Vážení prijímatelia,

keďže v súčasnosti je stále platný Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia z marca 2011, v ktorom sa nachádzajú logá SIA a FSR, bude predmetné usmernenie v blízkej dobe aktualizované. 

Od 7. 5. 2014 pri zabezpečovaní informovanosti o pomoci z ESF používajte iba logo Európskeho sociálneho fondu a logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Na dokumentoch (napr. žiadosti o platbu, monitorovacie správy, prezenčné listiny a pod.), či propagačných predmetoch a pod., ktoré boli vyhotovené v období od 1. 4. 2014 do zverejnenia usmernenia prijímateľov sa uvádzanie log jedného, alebo druhého SORO nebude považovať za pochybenie zo strany prijímateľa a takto predložené dokumenty, informačné materiály a propagačné predmety budú zo strany SORO akceptované. Taktiež sa to týka aj zadaných objednávok na uvedené dokumenty/predmety.

V prípade, že nastane situácia, kedy budú na SORO predložené vyššie spomenuté dokumenty, materiály a predmety s logami oboch SORO po vydaní tohto usmernenia, tiež budú akceptované.


Pridané: 14.05.2014
Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 OPV pre Prijímateľov vo veci výkonu Ex-ante kontroly

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 k dokumentu Usmernenie pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní.

Dokument je zverejnený aj v časti OP Vzdelávanie  – Dokumenty pre prijímateľov.

Viac info na: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci výkonu Ex-ante kontroly, aktualizácia č. 1


Pridané: 14.05.2014
Verejné prerokovanie k správe z hodnotenia strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu OP cezhraničnej spolupráce SlR-ČR 2014 – 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že verejné prerokovanie k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020“ sa uskutoční dňa 21. 05. 2014 o 14.00 h na Ministerstve životného prostredia SR, pracovisko Hanulova 5/d (Dúbravka), 841 01 Bratislava, miestnosť č. 203 /2. poschodie.


Pridané: 14.05.2014
Brusel schválil veľký vodárenský projekt pre mikroregión Bodva! 

Rozhodnutím Komisie zo dňa 5. mája 2014 Európska komisia (Komisia) schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu už ôsmemu veľkému projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva”, ktorý tvorí súčasť Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP) v rámci prioritnej osi 1 Ochrana a racionálne využívanie vôd v cieli Konvergencia. Príspevok Únie z Kohézneho fondu predstavuje 37 336 768 Eur a ďalších 6 588 841 Eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR, pričom celkové náklady projektu predstavujú sumu 58 100 657 Eur.

Viac info na: http://www.nsrr.sk/aktuality/&id=1100


Pridané: 14.05.2014
Regionálna politika a rozvoj

Nedostatky pri nastavení fondov ešte možno korigovať

Dokumenty pre čerpanie eurofondov v období 2014 až 2020 majú nedostatky, ktoré je podľa poslanca Miroslava Beblavého možné ešte odstrániť. Týkajú sa stanovených cieľov, využívania národných projektov i verejnej kontroly.

Viac info tu:


Pridané: 14.05.2014
Oznámenie č. 109 zo dňa 13.05.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34, Výzva č. 2014/PRV/35)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zverejnených výzvach č. 2014/PRV/34 a č. 2014/PRV/35 aktualizovala prílohy č. 5. k ŽoNFP. Aktualizácia  sa týka žiadateľov účtujúcich v  systéme jednoduchého účtovníctva konkrétne roku 2013. V štatistickom výkaze o príjmoch a výdavkoch pre rok 2013 bol doplnený riadok č.13.

Viac info na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5973


Pridané: 04.04.2014 21:07:02
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-SORO

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO s názvom „Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu“, ktorá bola vyhlásená v rámci OP Vzdelávanie, opatrenia 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania, dňa 27. 08. 2013. V správe sú zhrnuté základné informácie o výzve, prijatých žiadostiach o NFP, počte schválených a neschválených žiadostiach o NFP, ako aj identifikácia najčastejších problémov a nedostatkov podľa jednotlivých fáz schvaľovacieho procesu.

Správa o vyhodnotení výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO


Pridané: 12.03.2014 21:06:57

Informačné stretnutie k výzve č. I/2014

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vás pozýva na informačné stretnutie k výzve č. I / 2014 Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Na stretnutí sa dozviete všetky informácie o výzve a podmienkach, ktoré sú vo výzve stanovené.

Stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

  • Košice, 13. 3. 2014 o 09:00h v zasadačke Okresného úradu Košice okolie, Hroncova 13, Košice
  • Spišská Nová Ves, 13. 3. 2014 o 13:00h v zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves
  • Zvolen, 14. 3. 2014 o 10:00h v priestoroch Okresného úradu, Námestie SNP 35, Zvolen (pri OC Európa) 

V prípade otázok môžete kontaktovať:

Ing. Martina Juráková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel: 0917 797 244

PhDr. Ing. Ivan Mirga, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel: 0917 575 692


 Pridané: 12.03.2014 21:05:27

Grantový program Business Idea

Nadácia Tatra banky podporí originálne nápady študentov na reálne podnikanie. Ak taký máš, pošli nám svoj projekt do 28. apríla a získaj podporu pre svoj nápaditý biznis až vo výške 5 000 EUR!

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

Cieľom programu je podpora vzdelávania a  integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní, aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania. 

Tento grant je otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich zameranie.

Termín na prihlásenie projektov: 28. apríla 2014

Plánovaná výška grantu: 15.000 € 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5.000 €

Viac informácií na http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-business-idea 


 

Pridané: 12.03.2014 21:04:33

MŠVVaŠ SR: Rozbieha sa nový európsky program v oblasti vzdelávania Erasmus+

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dňa 04.03.2014 v Bratislave konala Otváracia konferencia k programu Erasmus+. 

Tento nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na roky 2014 – 2020 je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. Jeho rozpočet je vo výške 14,7 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 40 percent v porovnaní s predchádzajúcim programovacím obdobím. 

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). 

Erasmus+ má tri hlavné ciele: podporu štúdia v cudzine v rámci EÚ i za jej hranicami, podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií a ďalších subjektov angažujúcich sa v oblasti vzdelávania a napokon reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti. Na Slovensku je koordinátorom programu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).


 Pridané: 12.03.2014 21:03:58

120 opatrení na zníženie administratívnej záťaže v oblasti eurofondov

Európska komisia schválila Konečnú tabuľku hodnotenia pokroku v dosahovaní zjednodušenia. Ide o viac ako 120 opatrení na zjednodušenie pravidiel financovania zo zdrojov EÚ pre európske podniky, mestá, regióny, vedcov a mimovládne organizácie. Schválením viacročného finančného rámca na obdobie 2014-2020 a sektorových programov EÚ sa dosiahlo veľa pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu k fondom EÚ pre potenciálnych prijímateľov. Inštitúcie EÚ a členské štáty však musia pokračovať v zjednodušovaní prostredníctvom prijímania nevyhnutných implementačných a technických opatrení. Približne 80% rozpočtu EÚ implementujú členské štáty a preto úsilie vynaložené na úrovni EÚ bude úspešné len vtedy, ak pokračuje zjednodušujúcimi opatreniami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. J. Lewandowski, komisár pre finančné programovanie a rozpočet vyzval členské štáty k znižovaniu administratívnej náročnosti pre žiadateľov.

Príklady zjednodušenia: 

  1. zjednodušená procedúra refundácie nákladov v oblasti výskumu: jednoduchá sadzba refundácie pre všetkých účastníkov/partnerov projektu a paušálna sadzba pre nepriame náklady
  2. kratšie konečné lehoty pre platby žiadateľom (90 dní) v oblasti kohéznej politiky
  3. e-kohézia: elektronický systém pre žiadateľov na predloženie údajov, na využitie existujúcich databáz a na uloženie dokumentov
  4. kratšia doba archivácie dokumentov: žiadatelia by mali archivovať dokumenty týkajúce sa projektov financovaných z EÚ max. 3 roky

 Prvá tabuľka hodnotenia pokroku v dosahovaní zjednodušenia bola vydaná v septembri 2012 (COM (2012) 531 final) a druhá vo februári 2013 (COM (2013) 98 final).

Podrobnejšie informácie vrátane slovenskej verzie tabuľky hodnotenia z februára 2013 nájdete na http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/fin_fwk1420/simplification/simplification_en.cfm


Pridané: 03.03.2014 21:14:50

V podpore malých podnikateľov nastávajú zmeny

Okrem zmeny názvu Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ktorá sa od prvého marca zmení na Slovak Business Agency (SBA) má prísť aj k zmene koncepcie podpory malých a stredných podnikov.

 "Chceme zmenu názvu poňať aj ako symbol zmeny filozofie," povedal na dnešnej tlačovej konferencii v rámci kontrolného dňa na pôde NARMSP minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Základnou zmenou má byť účinnejšie a komplexnejšie poskytovanie služieb podnikateľom. Nový rámec má v tejto súvislosti vytvoriť Zákon o podpore malého a stredného podnikania. „Materiál sa momentálne spracováva na Ministerstve hospodárstva SR, pričom už niekoľko týždňov sa má dostať do schvaľovacieho legislatívneho procesu. Máme ambíciu, že by ten zákon prešiel následne vládou, parlamentom, tak ako každý zákon a bol by na stole ešte v prvom polroku tohto roku," uviedol minister T. Malatinský.

Zákon by mal prvýkrát upraviť pojmy ako test malých a stredných podnikov (SME test), vyslanec pre malé a stredné podniky (SME envoy), agenda lepšej regulácie (better regulation agenda), rizikový kapitál, sociálny rizikový kapitál či sociálny coaching a mentoring. „Som presvedčený, že tak ako minulá vláda mala tendenciu túto agentúru zrušiť, ja mám zámer posilňovať podporu tak dôležitej skupiny podnikateľov, ktorými sú práve tí malí a strední – tá zraniteľná skupina, ktorá už roky túto pomoc potrebuje“, uzavrel minister T. Malatinský.


Pridané: 03.03.2014 21:11:23

Oznámenie k Informácii pre prijímateľov č.6

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 21. februára 2014 vydalo Informáciu č. 6 pre prijímateľov v rámci OPŽP ohľadne vedenia účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa realizácie projektu/projektov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP (ďalej len „Zmluva“) z prostriedkov poskytnutých v rámci štrukturálnych fondov  a kohézneho fondu v programovom období 2007-2013. Znenie Informácie nájdete v časti “Dokumenty/Projektové dokumenty/Usmernenia a informácie poskytovateľa”.


Pridané: 24.02.2014 21:11:23

Aktualizácia príručiek pre žiadateľa/prijímateľa

Operačný program  OPIS v časti Dokumenty OPIS - Riadiace dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie nasledovné príručky pre žiadateľa/prijímateľa platné od 18.02.2014:


Pridané: 29.01.2014 21:10:57

Programový manuál pre OP ZaSI verzia 3.1

Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.1, platnú od 20.01.2014.

Viac informácií na: http://www.esf.gov.sk/documents/2014/Programovy-manual-v-3_1.pdf


 

 

Správy | Správy 2017 | Správy 2016 | Správy 2015 | Správy 2014