Správy 2016 (Archív)

Pridané: 21.11.2016

Dávame Vám do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR 2014-2020 (MPRV SR) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Odpovede budú priebežne aktualizované. Odpovede najdete na http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1217 .


Pridané: 05.11.2016

Informačný a vzdelávací workshop zameraný na miestny rozvoj vedený komunitou a obnovu dedín vo vidieckych oblastiach v súvislosti s PRV SR 2014 - 2020

 


Pridané: 04.11.2016

Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), vydalo dňa 2. novembra 2016 Usmernenie č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu (ďalej len „usmernenie“). Cieľom usmernenia je optimalizácia 13. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 vo vzťahu ku kategórii podmienok poskytnutia príspevku – Oprávnenosť žiadateľa a vo vzťahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené.


Pridané: 04.11.2016

Informácia o plánovanom vyhlásení výziev na podporu mikro-, malých a stredných podnikov.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásenie dvoch výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej ako 3 roky, druhá výzva pre podniky existujúce minimálne 3 roky.

V súčasnosti prebieha finalizácia dokumentácie k predmetným výzvam a ich vyhlásenie sa predpokladá v 45. týždni 2016. Výzvy budú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fkEt1e


Pridané: 04.11.2016

USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU DSV

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 27.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci  výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 27.10.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.


Pridané: 04.11.2016

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná od 1. novembra 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Pridané: 04.11.2016

Príručka pre prijímateľa, verzia 4.4

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 4.4 platnú od 01.11.2016. 

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa sa týka najmä:

 • úpravy smerovacieho čísla pracoviska v Bratislave,
 • úpravy členenia organizačnej štruktúry Sekcie fondov EÚ,
 • formálnych úprav.

Viac podrobností nájdete v časti "Dokumenty/Projektové dokumenty/Príručka pre prijímateľa".


Pridané: 04.11.2016

V škôlkach pribudnú tisíce miest

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spúšťa výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Vyčlenených je spolu 79,8 milióna eur. Pre škôlkarov pribudnú tisíce miest.

„Uvedomujeme si akútny nedostatok miest v škôlkach. Dnešným dňom preto spúšťame výzvu, vďaka ktorej pribudnú tisíce nových miest,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. Prostriedky v novej výzve budú slúžiť na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

„Rozvoj vidieka je popri poľnohospodárstve najväčšia priorita nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma 1,3 mld. eur vyčlenená na integrovaný regionálny operačný program,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Do diskusie o novej podobe výziev sme v oveľa väčšej miere zapojili regióny.“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v poslednej dobe odložilo spustenie viacero výziev a rozhodlo sa ich prehodnotiť. Cieľom bolo lepšie nastavenie parametrov tak, aby spĺňali požiadavky regiónov a boli v súlade so strategickými dokumentmi regionálneho rozvoja. „Po prvý krát v histórii sú krajské mestá zahrnuté do implementácie a budú participovať na výbere a hodnotení projektov v súlade s definovanou stratégiou,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná. Po materských školách budú nasledovať výzvy zamerané na regionálne cesty, verejnú osobnú dopravu, stredné školy, cyklotrasy, základné školy a sociálne veci.

„Združenie miest a obcí (ZMOS) víta zrýchlenie procesov implementácie Integrovaného operačného programu. Kým v lete tohto roku sa čerpanie v rámci IROP javilo ako ohrozené, dnes je na svete prvá dôležitá výzva, navyše v prioritnej oblasti, akou sú materské školy," uviedol výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška. "Oceňujeme obrovský kus práce, ktorý pre to odviedol riadiaci orgán a akceptoval pri tom aj viaceré zásadné pripomienky samosprávy. Zavedenie dvojkolovosti do výzvy vnímame ako snahu šetriť čas aj finančné prostriedky konečných žiadateľov a dúfame, že sa to pretaví aj do reality.“

 Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.


Pridané: 01.11.2016

Vyjadrenie splnomocnenca ku schváleniu zákona o registri partnerov verejného sektora

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj obcianskej spolocnosti víta schválenie zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. „protischránkový zákon“) Národnou radou SR.

Vypracovanie návrhu protischránkového zákona je súcastou Akcného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 a jeho prijatie prispeje k zvýšeniu transparentnosti a obmedzeniu korupcie pri nakladaní s verejnými zdrojmi.


Pridané: 01.11.2016

Oznam o vydaní Usmernenia c. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovatelský orgán pre Operacný program Kvalita životného prostredia (dalej len „OP KŽP“), vydalo dna 28. októbra 2016 s úcinnostou od 31. októbra 2016 Usmernenie c. 2 k 2. Výzve zameranej na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (dalej len „usmernenie“). Cielom usmernenia je zabezpecenie optimalizácie výzvy vo vztahu k podmienke poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovania z OP KŽP.

Popis vykonaných zmien, vrátane ich zdôvodnenia a úplné znenia dokumentov dotknutých zmenou, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk v casti Výzvy/Aktuálne výzvy/2. výzva zameraná na zefektívnenie riadenia mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy (OPKZP-PO3-SC313-2015-2)


Pridané: 01.11.2016

Prehlad podpory Podprogramu MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2016

Prehlad podpory Programu Kreatívna Európa, podprogram MEDIA pre slovenské subjekty v roku 2016 (k 27.10.2016) nájdete tu.

Zdroj : Creative Europe Desk Slovensko


Pridané: 01.11.2016

Prehlad najcastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu 

Úrad vlád SR v pozícií Národného kontaktného bodu Dunajského nadnárodného programu po ukoncení prvej výzvy informuje potencionálnych žiadatelov druhej výzvy o najcastejších nedostatkoch v procese predkladania projektových žiadostí. 

Cielom tejto informácie je vyhnút sa opakovaniu týchto chýb, ktoré môžu mat za následok vylúcenie partnera projektu alebo vylúcenie celého projektu z procesu hodnotenia. Zároven žiadame žiadatelov najbližšej výzvy, ktorí si nie sú istí, ci sú verejným alebo súkromným subjektom, aby pred predložením projektu konzultovali túto otázku s Národným kontaktným bodom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.).

Prehlad najcastejších formálnych nedostatkov v druhom kole prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu


Pridané: 01.11.2016

Oznámenie pre žiadatelov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti r. 2016 v GSAA

Pôdohospodárska platobná agentúra (dalej len „platobná agentúra“) si dovoluje žiadatelov informovat, že správcom a prevádzkovatelom aplikácie Geopriestorová žiadost o podporu -  GSAA je Národné polnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (dalej len „NPPC-VÚPOP“). Vzhladom k tomu, že aplikácia GSAA bola dna 24.10.2016 sprístupnená po prvý krát pre žiadatelov na úpravu hraníc užívania z dôvodu riešenia nezrovnalostí, bolo zaznamenaných viacero stažností a podnetov zo strany žiadatelov ako aj samosprávnych orgánov zastupujúcich polnohospodárske subjekty na preverenie funkcnosti a reakcného casu aplikácie GSAA. Tieto podnety boli postúpené správcovi NPPC-VÚPOP na riešenie. Dalšie problémy súvisiace s aplikáciou GSAA je možné nahlasovat na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

V mene všetkých zainteresovaných strán dakujeme za informácie a podnety, a veríme, že tieto  prispejú k zlepšeniu aplikácie GSSA tak, aby sa stala plnohodnotným a užívatelsky prijatelným nástrojom pre žiadatelov ako aj pre využitie platobnej agentúry pri administrovaní žiadostí.

Platobná agentúra zároven oznamuje žiadatelom, ktorým je v týchto dnoch dorucované Oznámenie o nezrovnalostiach vo výmerách súvisiace s GSAA, že termín na odpoved do 5 pracovných dní je lehota urcená z dôvodu následných procesov, ktoré musia byt vykonané pred prvým schvalovaním priamych podpôr na jednotnej žiadosti v roku 2016. Vzhladom na situáciu s aplikáciou GSAA bude platobná agentúra za úcelom vyriešenia nezrovnalostí administratívnym postupom prihliadat aj na odpovede dorucené po tejto lehote. Momentálne je stanovený termín na vykonávanie úprav hraníc užívania v aplikácii GSAA pre všetkých žiadatelov do 03.11.2016. Po analýze údajov z aplikácie GSAA platobná agentúra prehodnotí, ci opätovne sprístupní aplikáciu GSAA pre žiadatelov aj po termíne 03.11.2016, o com bude žiadatelov informovat na svojom webovom sídle www.apa.sk v casti Aktuality.


Pridané: 01.11.2016

Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o financnú podporu zo štátneho rozpoctu v dotacných programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva v programe Obnovme si svoj dom umožnuje oprávneným žiadatelom získat dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedicstva v piatich podprogramoch:

 • podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedicstva
 • podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edicnej cinnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 • podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
 • podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Úspešní žiadatelia môžu pridelené financné prostriedky použit na pamiatkový alebo reštaurátorský výskum, prípravu projektovej dokumentácie ci nákup materiálu a služby súvisiace s realizáciou projektu.

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín je urcená  na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvatelstva. Žiadatelia môžu získat dotáciu v rámci podprogramov:

 • podprogram 2.1 Živá kultúra,
 • podprogram 2.2 Periodická tlac
 • podprogram 2.3 Neperiodická tlac
 • podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ludí so zdravotným postihnutím

Termín uzávierky predkladania žiadostí v obidvoch programoch je 19. decembra 2016 (vrátane).

Všetky potrebné informácie o jednotlivých výzvach nájdete na stránke MK SR v casti Podpora projektov/Dotácie.


Pridané: 01.11.2016

Grantový program Spolocne pre región otvára už svoj 10. rocník

13 500 eur caká na originálne verejnoprospešné a komunitné projekty neziskových organizácií a obcí z prešovského a košického kraja. 

O grant z programu sa môžu uchádzat neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spolocnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spolocností. Granty v maximálnej výške 2 500 eur  podporia  inovatívne projekty zvyšovania bezpecnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplné volnocasové aktivity pre deti a mládež, ako aj  environmentálne a vzdelávacie aktivity.

Spoločne pre región  je grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. administrovaný Karpatskou nadáciou.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 16. januára 2017.

Text Výzvy nájdete tu.

ziadost-o-grant_spr_2017

ziadost-o-grant_-rozpocet_spr_2017

vyhlasenie-o-partnerstve_spr_2017

vyzva_spr_2017

V prípade otázok prosím kontaktujte manažéra grantových programov Tomáša Töröka:

+ 421(55)6221152

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Pridané: 01.11.2016

Informacno-poradenské centrá objasnia cerpanie zdrojov EÚ

V šiestich krajských mestách poskytnú vyškolení odborníci nielen základné informácie, ale aj reálne pomôžu s prípravou kvalitných projektov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu tvrdí, že pre žiadatelov sa tak zvýši šanca uspiet a európske peniaze budú pre všetkých prístupnejšie. Zjednodušovanie cerpania eurofondov je podla vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho absolútna priorita.

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Slovensko sa v týchto dnoch prepája sietou informacno-poradenských centier, ktoré budú vysvetlovat, ako efektívne cerpat eurofondy. V šiestich krajských mestách poskytnú vyškolení odborníci nielen základné informácie, ale aj reálne pomôžu s prípravou kvalitných projektov. Ako vo štvrtok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pre žiadatelov sa tak zvýši šanca uspiet a európske peniaze budú pre všetkých prístupnejšie.

Vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer - SD) opätovne zdôraznil, že zjednodušovanie cerpania eurofondov je absolútna priorita na najbližšie obdobie. "Ak sa doteraz niekto stažoval, že eurofondové procesy sú komplikované a príliš nezrozumitelné, stací príst do poradenského centra a na všetko sa opýtat,“ spresnil.

Medzi informacno-poradenskými centrami a riadiacimi orgánmi na ministerstvách bude fungovat intenzívna komunikácia. Napríklad, ak podnikatel spresní svoje predstavy o investicných projektoch, pracovníci centra ho budú automaticky informovat o vyhlásených výzvach a najvhodnejších možnostiach.

Európska komisia podla úradu vicepremiéra dlhodobo vníma Slovensko ako krajinu, ktorá pri viac ako 80 % projektov využíva externé posily. Dotknutí sú najmä starostovia, malí a strední podnikatelia, ako aj zástupcovia neziskového sektora.

"Úlohu poradcu a podporovatela by v tomto prípade mal zohrávat štát. Som rád, že sme našli kvalitné administratívne kapacity a prvé výsledky tohto úsilia môžeme vidiet už dnes. Pri otvorení centra v Nitre ma zamestnanci informovali, že o ich rady už prišiel požiadat starosta z nedalekej obce ci riaditel strednej školy," dodal Pellegrini.

Informacno-poradenské centrum zatial nemá Banská Bystrica, nakolko sa v súcasnosti hladá spôsob jeho zriadenia.

Kontakty

Informacno-poradenské centrum pre Nitriansky kraj

Informacno-poradenské centrum pre Trenciansky kraj 

Informacno-poradenské centrum pre Trnavský kraj

Informacno-poradenské centrum pre Košický kraj

Informacno-poradenské centrum pre Prešovský kraj

Gestorom a koordinátorom Integrovanej siete informacno-poradenských centier je Centrálny koordinacný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Centrálny koordinacný orgán koordinuje cinnost siete, poradenstvo pre žiadatelov, prijímatelov a verejnost poskytujú výhradne jednotlivé informacné poradenské centrá v krajoch.

Kontakt:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

www.vicepremier.gov.sk


Pridané: 01.11.2016

Zo zdrojov EÚ na roky 2014 - 2020 sa využilo 190 mil. eur

Úroven cerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 dosiahla k 30. septembru 1,36 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu augusta cerpanie penazí EÚ vzrástlo o 16,17 mil. eur a miera o 0,12 percentuálneho bodu.

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.09.2016

Detailné info:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=992


Pridané: 01.11.2016

Cerpanie penazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,2 %

Využitie financných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operacných programoch dosiahlo k 30. septembru 11,292 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.09.2016

Detailné info:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=992


Pridané: 20.09.2016


Pridané: 11.09.2016

Žurnál Rádia Slovensko - čerpanie eurofondov

Slovensko má na eurofondoch stále zablokovaných najmenej 300 miliónov EUR, a to ešte z predchádzajúceho programového obdobia. Brusel jednotlivým ministerstvám, ktoré operačné programy riadia, vyčíta najmä verejné obstarávania. Ešte minulý rok boli preto zavedené ex-ante kontroly (teda kontroly ešte pred vyhlásením verejného obstarávania), ktoré mali zabezpečiť odstránenie chýb už v počiatočnej fáze verejného obstarávania.

Napriek tomu však väčšina nedostatkov, ktoré majú za následok zastavenie programov, bola identifikovaná až v následných auditoch vykonávaných zo strany Európskej komisie alebo nimi poverených organizácií.

Podľa partnera Centire Tamása Szőkeho, najviac problémov spôsobujú prijímateľom nejednotnépravidlá riadiacich orgánov a nedostatočná odbornosť ich zamestnancov, ktorý proces verejného obstarávania kontrolujú. Pre lepšie čerpanie eurofondov by podľa neho ministerstvá mali systematicky budovať odborné kapacity, zbaviť eurofondy politického vplyvu a reálne sa zaoberať spätnou väzbou od prijímateľov európskych peňazí.

Reportáž Rádia Slovensko o tom, prečo Brusel blokuje pre Slovensko preplatenie eurofondov začína minútou 02:47.

Zdroj: https://www.centire.com/sk/novinky/zurnal-radia-slovensko-cerpanie-eurofondov


Pridané: 23.08.2016


Pridané: 22.08.2016


Pridané: 22.08.2016

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania.

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR (http://bit.ly/2b3dhVf). Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Návrh zákona v legislatíve SR prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov na malé a stredné podnikanie (tzv. SME Test), podnikateľské koučovanie a mentoring a podobne. Zavádza aj definíciu pojmu startup. Ambíciou zákona je taktiež snaha o explicitné presadzovanie princípu 'najskôr myslieť v malom' (Think Small First) v slovenskom právnom prostredí. „Doposiaľ v právnom poriadku Slovenskej republiky neexistoval zákon, ktorý by upravoval, resp. vytváral rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Nový zákon prispeje k odbúravaniu administratívnej záťaže, podpore inovácií a internacionalizácii malého a stredného podnikania,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.
Návrh zákona upravuje pôsobnosť MH SR pri poskytovaní podpory v oblasti MSP, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP, konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch) či dokumente Akčný plán pre podnikanie 2020.

Opodstatnenosť prijatia tohto návrhu zákona vychádza z ustanovení aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR. Návrhom zákona sa plní kritérium z pohľadu ex-ante kondicionality, teda podmienky čerpania štrukturálnych fondov pre oblasť MSP v rámci programovacieho obdobia rokov 2014 až 2020.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://bit.ly/2bvh3VP


Pridané: 22.08.2016

Oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev (Interreg V-A SK-CZ).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika oznamuje, že z dôvodu technických príčin dôjde k posunu vyhlásených výziev.
O aktualizácii výziev z uvedeného dôvodu, budú žiadatelia informovaní v najbližšej dobe.

Vzhľadom na uvedené je nutné sledovať webové sídlo RO www.sk-cz.eu.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=269


Pridané: 22.08.2016

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

18.08.2016 - Dovoľujeme si vás informovať, že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli dňa 17.08.2016 odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

Zoznam uvedených žiadateľov spolu so zverejnenými rozhodnutiami nájdete tu.


Pridané: 22.08.2016

Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície bude mať nové kompetencie pri eurofondoch.

Účinnejší dohľad nad transparentnosťou výziev z eurofondových peňazí, ale aj právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány dnes vláda odklepla Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície (http://bit.ly/2bdGooL). Jeho šéf Peter Pellegrini tak bude mať rozšírené kompetencie a zároveň mu pribudnú nové povinnosti.

Nariadenie vlády mu udelilo napríklad právomoc schvaľovania výziev a písomných vyzvaní, a to ešte pred ich vyhlásením riadiacimi orgánmi – teda ministerstvami. "Okrem toho bude našou kompetenciou posudzovať predložené výzvy z pohľadu potenciálnych diskriminačných podmienok, identifikácie prípadných porušení pravidiel implementácie a v neposlednom rade tiež dohliadať na odstraňovanie administratívnej záťaže u prijímateľov," priblížil Pellegrini.

Novinkou je aj to, že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať tzv. záväzné plány. Tieto plány budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať kontrahovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov. Riadiace orgány sa ich budú musieť držať. Ak sa im to nepodarí, môže nad nimi prebrať dočasnú správu práve úrad podpredsedu vlády. "A to až do chvíle, kým neprijmú nápravné opatrenia," vysvetlil Pellegrini.

Účelom týchto nových kompetencií je okrem zvýšenia efektívnosti a rýchlosti čerpania aj zvýšenie dohľadu nad transparentnosťou vyhlasovaných výziev a písomných vyzvaní. Schválenie nariadenia vyplývalo z povinnosti zmeny kompetenčného zákona, ktorým vznikol nový úrad.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://bit.ly/2b0xN69


Pridané: 22.08.2016

Podporné dokumenty k procesu VO

Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI zverejnilo na svojom webovom sídle nové podporné dokumenty k procesu VO. Predmetné dokumenty sú zverejnené na https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/.


Pridané: 15.08.2016

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2016

Usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej úrovni - verzia 1.1

http://www.eeagrants.sk/data/att/20907_subor.pdf


Pridané: 15.08.2016

Záujem odstrániť čierne skládky s podporou envirorezortu prejavilo takmer 500 samospráv.

Do programu odstraňovania čiernych skládok, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR, sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 491 samospráv. Na ich likvidáciu envirorezort vyčlenil sedem miliónov eur. Žiadatelia, ktorí získajú dotáciu, musia zrealizovať oprávnené aktivity najneskôr do 30. novembra 2016.

Medzi žiadateľmi na získanie finančnej podpory je šesť krajských miest, vrátane Bratislavy, viaceré okresné mestá, ale aj malé obce z celého Slovenska. „Naším cieľom bolo slovenským mestám a obciam, ktoré si dlhodobo nevedia poradiť s odstránením väčších a starších čiernych skládok, podať pomocnú ruku. Túto možnosť využilo takmer päťsto samospráv,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Zdôraznil, že najmä na samosprávach bude teraz záležať, aby nelegálne skládky odstránili a miesta, kde ležal opustený odpad, opäť ozeleneli. „Nikomu nemôže byť ľahostajné prostredie, v ktorom žije. Verím, že ľudia, ktorí odpad uložili na miesta, kde nemá čo hľadať, sa aj vďaka vnútornému zelenému kompasu, ktorý je v každom z nás, začnú správať zodpovednejšie,“ dodal minister.

V najbližších dňoch začne Environmentálny fond vyzývať na prípadné doplnenie žiadostí o potrebné náležitosti. V druhej polovici septembra predpokladá ministerstvo vydanie prvých rozhodnutí o tom, ktorá samospráva príspevok získa a v akej výške. Pri čerpaní dotácie bude Environmentálny fond postupovať v zmysle uzatvorených zmlúv a finančné prostriedky uvoľní na základe predložených účtovných dokladov.

Žiadatelia mohli s likvidáciou čiernych skládok začať prakticky od prvého dňa zverejnenia výzvy Environmentálnym fondom, teda od 15. júna 2016. Maximálna výška podpory pre žiadateľa je 70 tisíc eur a v jednej žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest. Štát uhradí maximálne 95 % nákladov a zvyšok samospráva. Celý projekt spravuje Environmentálny fond, ktorý pri žiadostiach posúdi sociálno ekonomické, environmentálne a funkčno-technické kritériá projektu.

V prvom kole projektu, ktorý bol vlani, sa podarilo odstrániť 570 čiernych skládok po celom Slovensku.
Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2bm6Drd


Pridané: 15.07.2016

Súhrnná správa o zákazkách realizovaných Prieskumom trhu za II. štvrťrok 2016

Pre stiahnutie klikni TU.


Pridané: 15.06.2016

Pre zväčšenie klikni na obrázok.


Pridané: 16.05.2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky (postupom podľa § 117 ZVO)

Zabezpečenie propagačno - informačných aktivít Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Košický kraj

Zabezpečenie vzdelávacích a  informačných aktivít Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Košický kraj


Pridané: 06.05.2016

Usmernenie MPRV SR č. 1492/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády č. 122/2016 Z. z.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Usmernenie MPRV SR č. 1492/2016-640 (pdf, 470.25 Kb, 127x)


Pridané: 06.05.2016

Oznam o zverejnení Príručiek pre prijímateľa OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek pre prijímateľa OP KŽP, ktoré nájdete v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP.


Pridané: 06.05.2016

Oznam o zverejnení Príručiek k procesu verejného obstarávania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 23. a 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.


Pridané: 06.05.2016

GRANTOVÝ PROGRAM PRE POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT VO VEREJNEJ SPRÁVE

Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať  tri roky vo verejnej správe.

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy v podporovaných študijných oblastiach.

Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.

Tým, že cieľom grantového programu je posilňovanie analytických kapacít verejnej správy, uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2016 sa uskutočňuje výber na 10 možných pozícií.


Pridané: 06.05.2016

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie Jednotnej žiadosti na rok 2016, že všetky dôležité informácie pre podávanie žiadosti sú uvedené v Oznámení o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016.

Odporúčame žiadateľom, ktorí nepredkladajú žiadosti v súvislosti so schémami viazanych priamych platieb na zvieratá využiť termín na podávanie žiadosti od prvých dní (t. j. od 11.4.2016), aby tak predišli dlhšiemu čakaniu na podanie žiadosti v posledných dňoch na podávanie žiadostí na jednotlivých regionálnych pracoviskách PPA. Ďalej odporúčame všetkým žiadateľom už pri preberaní dokumentácie k žiadostiam o zvýšenú súčinnosť s pracovníkmi RP PPA a o včasné dohodnutie si termínu na predloženie identifikačného listu, jednotnej žiadosti a ostatných žiadostí podľa ďalších výziev a oznámení, ktoré budú postupne uverejňované.


Pridané: 06.05.2016

Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016

Návod na vypĺňanie formulárov
Príručka pre žiadateľa o priame podpory na rok 2016


Pridané: 06.05.2016

Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP") predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (ďalej len „výzva") presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre kategóriu oprávnených žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Podmienky a termín vyhlásenia novej výzvy budú oznámené po úplnom uzatvorení a vyhodnotení výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 . Do akej miery bude pripravovaná  aj pre Subjekty územnej samosprávy bude osobitne oznámené po uvedenom termíne.


Pridané: 06.05.2016

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Usmernenia PPA Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020. Usmernenie sa nevzťahuje na žiadateľov, ktorí zverejnili výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku pre verejné obstarávanie do 17.04.2016, alebo už ukončili verejné obstarávanie na predmet alebo predmety projektu. PPA bude akceptovať podklady z obstarávania v jednotlivých projektoch aj ako kombináciu, kde časť predmetu projektu  bola obstarávaná pred termínom do 18.04.2016 cez Vestník verejného obstarávania a časť  v zmysle uvedeného usmernenia.


Pridané: 06.05.2016

Na portál Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

bol pridaný dokument: OPII - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 202


Pridané: 06.05.2016

Príručky k procesu VO pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené verzie 2.2 Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré sa vzťahujú na postupy zadávania zákaziek začatých po 17. apríli 2016 (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 18. apríla 2016).

Na postupy zadávania zákaziek začaté do 17. apríla 2016 vrátane sa vzťahujú pravidlá, postupy a odporúčania uvedené v Príručkách k procesu verejného obstarávania, verzia 2.1 (zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Príručky k procesu verejného obstarávania nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.


Pridané: 06.05.2016

Aktuálne informácie v rámci OP KŽP.

Webové sídlo www.op-kzp.sk bolo aktualizované o nasledovné oznamy:

Aktualizácia v časti Aktuality:
- Príručky k procesu VO pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016:  
http://bit.ly/1SpmCEZ

Aktualizácia v časti Aktuality:
- Pozvánka na informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11:
http://bit.ly/1Sgkf50

Prezentácie (10 a 11 výzva OP KŽP):
- Základné informácie o 10. a 11. výzve OP KŽP (http://bit.ly/1WCyXZv)
- Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (http://bit.ly/1VzVy9A)
- Realizácia verejného obstarávania (http://bit.ly/1VzVCpI)

Aktualizácia v časti Dokumenty/Metodické dokumenty OP KŽP/Podporné dokumenty k procesu VO:
http://bit.ly/1VzeJ42  

Aktualizácia v časti Dokumenty/Metodické dokumenty/Príručka k procesu verejného obstarávania:
http://bit.ly/1WciSJn

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://bit.ly/1MEWVkB


Pridané: 06.05.2016

Oznam o zverejnení podporných dokumentov k procesu verejného obstarávania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené Metodická pomôcka k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP (verzia 1.0), ktorá poskytuje jednoduchý návod na aplikovanie zeleného verejného obstarávania a Usmernenie k procesu zadávania „in-house“ zákaziek v rámci OP KŽP (verzia 1.0), ktoré predstavuje metodický dokument pre zadávanie in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce.

Uvedené dokumenty nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.


Pridané: 06.05.2016

Oznámenie príjemcom podpory z PRV SR 2014-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti  PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Monitorovanie zverejnila formuláre Monitorovacích správ pre podopatrenia:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,

4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností


Pridané: 06.05.2016

Oznámenie PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.


Pridané: 07.03.2016

Usmernenie MPRV SR č. 1297/2016-640

k nariadeniu vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z. a v znení nariadenia vlády SR č. 7/2015 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Usmernenie MPRV SR č. 1297/2016-640 (pdf, 369.33 Kb, 138x)


Pridané: 07.03.2016

Oznámenie Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánov pre OP KŽP pre žiadateľov a prijímateľov o spôsobe zadávania vybraných druhov zákaziek

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) a Sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP za účelom minimalizovania rizika vzniku neoprávnených výdavkov upozorňujú žiadateľov a prijímateľov na povinnosť postupovať pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu podľa pravidiel a postupov určených poskytovateľom v príslušnej príručke k procesu verejného obstarávania, ktorá je zverejnená TU.

Zvlášť upozorňujeme, že príslušná príručka k procesu verejného obstarávania upravuje špecificky  postup zadávania:
zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní (napr. zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 5 zákona o verejnom obstarávaní, zákazky zadávané vnútorným obstarávaním a zákazky horizontálnej spolupráce).

Predmetné pravidlá pre zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní stanovené poskytovateľom je žiadateľ a prijímateľ povinný dodržať bez ohľadu na skutočnosť, kedy bol postup zadávania zákazky realizovaný (t.j. pred alebo po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, resp. pred alebo po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). V prípade, ak v rámci implementácie projektu prijímateľ predloží poskytovateľovi na administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb a prác dokumentáciu z postupu zadávania zákazky, pri realizácii ktorej sa postupovalo v rozpore so stanovenými pravidlami (napr. informácia o zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v hodnote nad 5 000 Eur nebola zaslaná na zverejnenie Centrálnemu koordinačnému orgánu a pod.), budú výdavky vyplývajúce z realizácie takéhoto obstarávania vylúčené z financovania v plnom rozsahu, t.j. budú považované za neoprávnené.


Pridané: 22.02.2016

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (verzia 1.4), platnú od 12. 02. 2016, ktorú nájdete v časti Dokumenty/ Metodické dokumenty OP KŽP.

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov sa týka najmä Prílohy č. 2 – Finančné a percentuálne limity, kde došlo k zmene výšky finančných limitov pre osobné výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky), ako aj k úprave výšky finančných limitov pre riadenie projektu (interné/externé).


Pridané: 22.02.2016

V Kežmarku schválili akčný plán v zmysle zákona o podpore najmenej rozvinutých regiónov

Výjazdové rokovania v tomto volebnom období zavŕšili ministri v Kežmarku. Okrem štandardnej analýzy sociálno-ekonomickej situácie okresu sa venovali aj akčnému plánu, ktorý má zlepšiť životnú úroveň v tomto regióne.

Výjazdové 197. rokovanie vlády v Kežmarku, tlačová konferencia
http://www.vlada.gov.sk/v-kezmarku-schvalili-akcny-plan-v-zmysle-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-regionov/


Pridané: 22.02.2016

Smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch bolo predložené na pripomienky

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy má zadefinovať smerovanie eGovernmentu na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch. Pripravila ju architektonická kancelária verejnej správy na Ministerstve financií SR (ďalej len „MF SR“). 
Aktuálne je materiál predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a to v termíne do 19.2.2016. Celý materiál je dostupný prostredníctvom portálu právnych predpisov, pričom súvisiace dokumenty, na ktoré sa koncepcia odvoláva sú zverejnené na http://www.informatizacia.sk/suvisiace-dokumenty/22701s


Pridané: 22.02.2016

Odovzdali ocenenia víťazom Európskej ceny za prevenciu kriminality 2015 zameranú na problematiku kyberkriminality

Štátny tajomník MV SR Jozef Buček odovzdal v utorok 9. februára 2016 ocenenia víťazom súťaže o najlepší projekt realizovaný v oblasti prevencie kriminality na tému prevencia kybernetickej kriminality za prítomnosti riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra – Jozefa Halcina, tajomníčky Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Petry Barnovej a národnej zástupkyni SR pre EUCPN Evy Ivančovej.
Víťazom v roku 2014 bolo občianske združenie eSlovensko


Pridané: 22.02.2016

Riadiaci orgán pre ROP upozorňuje na vydanie Usmernenia pre Regionálny operačný program k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje upozorniť na vydanie aktualizácie Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj k ukončovaniu realizácie projektov, verzia 2.0. Usmernenie je zverejnené v časti Dokumenty na stiahnutie: http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/.


Pridané: 22.02.2016

Environmentálny fond - prehľady žiadateľov v rámci činnosti L2 (Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania)

Zoznam uvedených žiadateľov nájdete na stránke:
http://envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_prehlad-ziadatelov-ne-L2

Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej správnosti a úplnosti žiadostí nájdete na stránke:
http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/vyradene


Pridané: 22.02.2016

Európa pre občanov - semináre / 10.2. Košice, 11.2. Banská Bystrica

Informačné semináre budú zamerané na všetky opatrenia v programe: 1. Európska pamäť a 2.1 Družobné partnerstvá miest, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia.
Určené sú predovšetkým mimovládnym neziskovým organizáciám a verejným subjektom – vzdelávacím a výskumným organizáciám v oblasti pamäťových aktivít a občianskej spoločnosti, zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v marcovej uzávierke (k 1.3.2016).

10.2.2016 Košice
Kedy:  v čase 10:00-13:00
Kde: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

11.2.2016 Banská Bystrica
Kedy:  v čase 10:00-13:00
Kde: Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

PROGRAM
10:00 - 12:00  Zuzana Ivašková, vedúca EKB Slovensko: "Európa pre občanov - priority 2016 a marcová uzávierka"
12:00 - 13:00  individuálne konzultácie projektov

Registrácia na: http://eepurl.com/bNmmor do 7.2.2016.

Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Vstupné: zdarma

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

KONTAKT
Európsky kontaktný bod / ECP Slovakia
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
(+421) 918 716 070, (+421) 2 2047 1291
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.facebook.com/europapreobcanov
www.europapreobcanov.sk


Pridané: 18.02.2016

Návod na prípravu a predkladanie žiadostí prostredníctvom generátora žiadostí (Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020).

Na stránke Žilinského samosprávneho kraja je zverejnený dokument - Príručka - Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom generátora žiadostí (Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020).

Príručka predstavuje opis a odporúčania týkajúce sa prípravy projektu, vypĺňania a predkladania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekt v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
V programovom období 2014-2020 budú žiadosti v rámci Programu predkladané v elektronickej podobe (on-line) pomocou generátora žiadostí, ako taktiež aj v papierovej podobe.

Generátor, dostupný na adrese: www.eplsk.eu, je systém vytvorený v súlade s požiadavkami Programu, ktorý žiadateľom umožňuje správne vyplnenie žiadostí, ich upravovanie a prípravu.

Dokument si môžete pozrieť a stiahnuť na stránke (dokument zasielame aj v prílohe e-mailu): http://ix.sk/UHC29


Pridané: 18.02.2016

Mladí majú šancu

(Nitra, 2. februára 2016) – Presne 36 dní zostáva mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve, na podanie projektu. Získať môžu štartovací kapitál 50 tisíc Eur. Treba však pripraviť podnikateľský plán, v ktorom načrtnú svoj zámer a podať žiadosť so všetkými potrebnými prílohami. „Pripravili sme pre vás model, ktorý považujeme za najlepší v rámci EÚ. Teraz je však rad na vás, ako sa tejto šance chytíte,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek na stretnutí klubu mladých farmárov v Nitre. Ako ďalej uviedol, ani jednému mladému, ktorý sa pre podnikanie v poľnohospodárstve rozhodne, nezávidí. „Je to dennodenná drina, a preto je potrebné na niektoré veci pamätať už pri príprave biznis plánu. Ten svoj musíte postaviť na viacerých pilieroch, aby ste rozdelili prípadne riziká. Potom aj vaše podnikanie bude jednoduchšie“.

Podrobnosti k výzve „6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ nájdete na http://www.apa.sk/index.php?navID=530. Termín na podávanie žiadostí uplynie 8. marca 2016.


Pridané: 18.02.2016

Oznam PPA

PPA zverejnila Príručku pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na opatrenie včely na podporný rok 2015/2016.

Nájdete ju tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=139


Pridané: 18.02.2016

Informácia pre prijímateľov OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia informuje, že dňa 26.01.2016 bolo Ministerstvom financií SR vydané aktualizované Usmernenie č.1/2013-U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013.

Usmernenie je dostupné tu: http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=8881


Pridané: 18.02.2016

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR VYPISUJE 19. ROČNÍK SÚŤAŽE  PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2016

Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.
Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2016.

Súťažné kategórie:
a) byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b) formy bývania odlišného štandardu
c) obnova bytového fondu.

V zmysle súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby:
a) na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
b) na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia.
Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii stavby.
Súťažné podmienky a prihlášky sú na stiahnutie: prihláška, súťažné podmienky.
Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je  do 31. januára 2017.
Vyhodnotenie 19. ročníka  súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2017.

Bližšie informácie poskytuje odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja MDVRR SR, tel.: 02/59494 574, 02/59494 623 alebo na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Pridané: 01.02.2016

Príručka pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SR 2014 – 2020

Pre programové obdobie 2014 – 2020 platia pre všetky operačné programy zmeny v oblasti verejného obstarávania zákaziek podľa § 9 ods. 9

Zmeny sú podrobne upravené v nasledovnom dokumente : Systém riadenia EŠIF, verzia 2, zverejnené na http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

V prípade, ak bude zákazka podľa § 9 ods. 9 obstaraná iným ako doluuvedeným spôsobom, nebudú výdavky z nej uznané ako oprávnené.

Detailný postup zadávania zákazky nad 5000 EUR je nasledovný:

V prípade zákaziek nad 5000 EUR prijímateľ musí vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb. Za písomnú ponuku sa pokladá aj ponuka podaná elektronicky. Súčasťou dokumentácie musia byť doklady potvrdzujúce kroky uchádzačov v súlade s časovým harmonogramom uvedeným vo výzve na súťaž.

Prijímateľ zverejňuje na svojom webovom sídle zadávanie takejto zákazky minimálne 5 pracovných dní pred dňom predkladania ponúk (do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia). Prijímateľ je povinný zdokumentovať toto zverejnenie hodnoverným spôsobom (napr. prinstscreenom). Pokiaľ prijímateľ preukázateľne nedisponuje vlastným webovým sídlom, výzvu zverejní na inom vhodnom webovom sídle, alebo v printových médiách.

Zadávanie tejto zákazky je realizované zverejnením výzvy na súťaž, v rámci ktorej prijímateľ uvedie najmä svoju identifikáciu, jednoznačnú a úplnú špecifikáciu predmetu zákazky opísanú nediskriminačným spôsobom v súlade s § 34 ods. 9 ZVO, podmienky účasti (ak ich stanovuje), predpokladanú hodnotu zákazky, podmienky realizácie zmluvy (najmä lehotu na realizáciu zmluvy a miesto jej realizácie), kritériá na vyhodnotenie ponúk, presnú lehotu a adresu na predkladanie ponúk. Riadiaci orgán (RO)/Sprostredkovateľský orgán (SO) bude požadovať, aby uvádzaný dokument obsahoval takéto  minimálne náležitosti, pričom ale názov, štruktúra alebo forma dokumentu môže byť aj odlišná.

Prijímateľ je povinný v ten istý deň, ako zverejnení výzvu na súťaž na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle alebo v printových médiách, zaslať e-mailom informáciu o tomto zverejnení,  aj na osobitný e-mailový kontakt v rámci Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). E-mailový kontakt na zaslanie informácie na CKO je: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., telefonický kontakt: +421 2 20925674. Telefonický kontakt slúži len pre účely technických otázok súvisiacich s plnením uvedenej povinnosti a nie pre účely poskytovania metodických usmernení a konzultácii spojených s prípravou a realizáciou zákaziek v zmysle určených pravidiel.

CKO túto informáciu po jej doručení povinne a bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk.

CKO nenesie zodpovednosť za údajovú presnosť takto predložených informácií a ani nevykonáva overenie týchto údajov. V prípade, že prijímateľ v rámci tejto štruktúry údajov poskytne nepresné, chybné alebo zavádzajúce informácie, ktoré nevedú k spoľahlivému identifikovaniu predmetnej zákazky, je toto považované za nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle bodu 2 časti 3.3.7.2.6.1 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ ale nenesie zodpovednosť za situáciu, keď dôjde k oneskorenému zverejneniu alebo informácia nebude zverejnená vôbec a to napriek tomu, že si splnil povinnosť riadne zverejnenej výzvy a informácie o zverejnení Výzvy na súťaž zaslal v zmysle určených podmienok (pozn. uvedené môže teoreticky nastať, napr. z technických dôvodov na strane zverejňovateľa informácií webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk).

V prípade zákaziek do 5 000 EUR nie je potrebné predloženie písomných ponúk, avšak prijímateľ musí zdôvodniť výber úspešného uchádzača na základe prieskumu trhu  (napr. formou faxu, web stránky, katalógov, cenových ponúk, atď. okrem telefonického prieskumu). Tento prieskum musí byť riadne zdokumentovaný a musí byť z neho hodnoverne zrejmý výsledok výberu úspešného uchádzača.

Pri tomto type zákaziek je prijímateľ povinný  osloviť minimálne piatich potenciálnych záujemcov alebo identifikovať minimálne piatich potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Oslovovaní alebo identifikovaní dodávatelia musia byť subjekty, ktoré sú oprávnené dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené obchodnom registri alebo živnostenskom registri). Výber úspešného uchádzača prebieha na základe vyhodnotenia informácií a dokumentácie predloženej záujemcami, alebo informácií zistenými inými spôsobmi ako je predloženie ponuky (napr. údajmi na webových sídlach záujemcov, informáciami identifikovanými v katalógoch a pod.), pričom prijímateľ je povinný vyhodnotiť ponuky v súlade s podmienkami a kritériami, ktoré si pre tento účel určil.

Vo výnimočných prípadoch, kedy môže ísť o jedinečný predmet zákazky môže prijímateľ osloviť/identifikovať aj menej ako piatich záujemcov, pričom táto výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a podložená.

Pri zákazkách do 5000 EUR nie je prijímateľ povinný zverejňovať zadávanie takejto zákazky na svojej stránke, ani zasielať informáciu o zadávaní takýchto zákaziek na e-mailový kontakt CKO RO/SO a ani zverejňovať, resp. zasielať výzvu na súťaž vybraným záujemcom. Týmto nie je dotknutá povinnosť prijímateľa dodržať pri obstarávaní takejto zákazky základné princípy VO.   

Postup prijímateľa bude zdokumentovaný v rámci záznamu z prieskumu trhu.

Zákazky do 1000 EUR

Prijímateľ je povinný postupovať pri obstarávaní zákazky do 1000 EUR rovnakým spôsobom, ako pri obstarávaní zákazky do 5000 EUR, okrem výnimky z minimálneho počtu záujemcov, ktorých prijímateľ osloví alebo identifikuje. Pri tomto type zákaziek je prijímateľ povinný osloviť minimálne troch potenciálnych záujemcov, alebo identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).

V prípade, ak bude zákazka podľa § 9 ods. 9 obstaraná iným ako horeuvedeným spôsobom, nebudú výdavky z nej uznané ako oprávnené.


Pridané: 01.02.2016

Príručka pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL – SR 2014 – 2020

Príručka pre prijímateľa spolu s prílohami


Pridané: 01.02.2016

Informácie k Zelenej domácnostiam sa oplatí overovať

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyzýva zhotoviteľov, aby dbali na správnosť a korektnosť informácií, ktoré šíria v súvislosti so svojou účasťou na projekte Zelená domácnostiam

„Všetci oprávnení zhotovitelia projektu Zelená domácnostiam majú rovnaké štandardné možnosti spravovať poukážky prostredníctvom informačného systému. Zároveň majú aj rovnaké povinnosti, ktoré sa zaviazali dodržiavať v zmluve o preplácaní poukážok. V prípade ich porušovania môže byť so zhotoviteľom ukončená zmluva zo strany SIEA, " zdôraznila generálna riaditeľka agentúry Svetlana Gavorová.

V tejto súvislosti SIEA upozorňuje najmä na časť zmluvy a príslušné usmernenie týkajúce sa informovania a komunikácie. Zhotoviteľ nesmie v rámci reklamy svojich produktov a služieb uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje. Naopak, musí informovať pravdivo v súlade s aktuálnymi podmienkami projektu Zelená domácnostiam. Pri propagácii súvisiacej s jeho účasťou na projekte by mal okrem iného odkázať aj na stránku zelenadomacnostiam.sk, kde sú k dispozícii aktuálne všeobecné podmienky projektu.

SIEA stále častejšie dostáva aj podnety upozorňujúce na to, že niektorí zhotovitelia prezentujú či už na svojich stránkach alebo aj v médiách zavádzajúce informácie o zariadeniach zaručujúcich úsporu energie a nákladov, ktoré nie je možné v skutočnosti dosiahnuť. Opatrnosť je namieste najmä pri „atraktívnych, jedinečných a bezkonkurenčných" ponukách. SIEA domácnostiam vyslovene odporúča, aby si nechali vypracovať návrh a ponuku aj od konkurenčných zhotoviteľov a k žiadosti o poukážku pristúpili až vtedy, ak majú naozaj všetky potrebné informácie a sú rozhodnuté pre konkrétne zariadenie. Tvrdenia súvisiace s podmienkami projektu, ale aj výhodami a obmedzeniami druhov zariadení si môžu overiť aj priamo v konzultačnom centre Zelenej domácnostiam alebo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.


Pridané: 01.02.2016

Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné:

Na základe Článku 3.3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej  len „Zmluva o poskytnutí NFP“) oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od účinnosti zmluvy do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu. Podľa článku 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP prijímateľ je povinný predložiť záverečnú  žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.

V prípade, ak to zmluvné podmienky umožňujú (uvedené platí len pre projekty s ukončením realizácie aktivít v mesiacoch 11/2015 a 12/2015), môže Prijímateľ predložiť záverečnú žiadosť o platbu najneskôr do 29.02.2016.

Uvedené vyplýva z ustanovení kap. 6 ods. 9 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.12, z  Usmernenia č. 1/2013 - U k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1 a článku 14, ods. 1, písm. a) a písm. g) prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky).

Prijímateľ je zároveň povinný vystaviť a predložiť Vyhlásenie o ukončení realizácie projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Termín ukončenia realizácie aktivít projektu je zhodný alebo predchádza dátumu uvedenému v článku 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP.


Pridané: 01.02.2016

Eurofondy v správe sekcie európskych programov podporia začlenenie marginalizovaných rómskych komunít

Jednou z priorít ministerstva vnútra je začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Na podporu inkluzívnych programov získal rezort vnútra 450 miliónov eur z fondov EÚ na obdobie 2014-2020. Prostredníctvom sekcie európskych programov ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje nasmeruje investície najmä do obcí a miest s najvyšším stupňom segregácie, respektíve podrozvinutosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje delegovalo vybrané právomoci pri riadení eurofondov Ministerstvu vnútra SR, čím odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na sekcii európskych programov získal mandát na spravovanie dvoch prioritných osí programu:

Prioritná os č. 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“

Prioritná os č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

V prípade otázok ohľadom prioritnej osi 5 a 6 Operačného programu Ľudské zdroje prosím kontaktujte sekciu európskych programov na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..


Pridané: 01.02.2016

Oznam pre prijímateľov

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že vzhľadom na aktuálny stav funkcionalít a procesov IT monitorovacieho systému pre nové programové obdobie 2014-2020 (ďalej len "ITMS2014+") sa pre všetky povinnosti a postupy, ktoré predpokladajú použitie ITMS2014+ po 31.12.2015, uplatňuje obdobný postup ako bol stanovený v Príručke pre prijímateľa pre národné projekty pre prioritné osi 2,3 a 4 na programové obdobie 2014-2020, v Systéme riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 ako aj v Systéme riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 do 31.12.2015.

Zároveň si dovoľujeme prijímateľov upozorniť na skutočnosť, že po spustení príslušných funkcionalít v ITMS2014+ budú o tejto skutočnosti informovaní a zároveň budú mať povinnosť dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch ITMS2014+.


Pridané: 01.02.2016

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015

S cieľom overiť plnenie podmienok oprávnenosti a pravidiel krížového plnenia Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA") v súčasnosti vykonáva administratívne kontroly a kontroly na mieste všetkých žiadostí o poskytnutie priamych podpôr na rok 2015 (vrátane jednotných žiadostí) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (ďalej len „NEPR č. 1306/2013“), delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením.

V zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zn. n. p. správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podľa článku 75 ods. 2 NEPR č. 1306/2013 sa platby uvedené v odseku 1 tohto nariadenia uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 74.

Zároveň dáva PPA do pozornosti aj skutočnosť, že v zmysle článku 75 ods. 1 NEPR č. 1306/2013 sa platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 67 ods. 2 tohto nariadenia vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. PPA rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) tohto zákona v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory.

Z uvedených dôvodov PPA pristupuje k vydaniu rozhodnutia vo veci predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr až po ukončení overovania všetkých legislatívou stanovených podmienok a neposkytuje informácie o prebiehajúcich správnych konaniach. Ak je potrebná v rámci dokazovania súčinnosť žiadateľa, PPA vyzýva žiadateľa na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia resp. na doplnenie dôkazov.

 

Správy | Správy 2017 | Správy 2016 | Správy 2015 | Správy 2014