Výzvy 2016 (Archív)

Pridané: 04.11.2016

Informácia o výzve

Dňa 29.10.2016 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predkladanie návrhov – „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ na rok 2017 (2016/C 401/09)

Výzva na predkladanie návrhov:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.401.01.0011.01.SLK&toc=OJ:C:2016:401:TOC


Pridané: 01.11.2016

Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného financného príspevku zo zdrojov Operacného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operacný program Kvalita životného prostredia (dalej len „OP KŽP“), oznamuje, že dna 31. 10. 2016 bola zverejnená 15. a 16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného financného príspevku (dalej len „výzva“) zo zdrojov tohto operacného programu.

výzva s indikatívnou výškou financných prostriedkov vyclenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpecných odpadov,

výzva s indikatívnou výškou financných prostriedkov vyclenených na výzvu 100 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpecných odpadov.

Obe výzvy sú vyhlásené ako otvorené, cím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného financného príspevku (dalej len „ŽoNFP“). Možnost predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vycerpaním alokácie urcenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožnuje žiadatelom zabezpecit kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovat riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operacného programu.

Oprávnení žiadatelia i ostatné podmienky poskytnutia príspevku sú definované vo výzve.

Vychádzajúc zo skúseností v rámci predchádzajúcich výziev na predkladanie ŽoNFP upozornujeme žiadatelov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného financného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie ŽoNFP. V tejto súvislosti si dovolujeme poukázat aj na skutocnost, že ŽoNFP je potrebné vypracovat a predložit prostredníctvom verejnej casti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúcame žiadatelom, aby si s dostatocným casovým predstihom zabezpecili prístup do verejnej casti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získat na webovom sídle OP KŽP  alebo v prípade potreby kontaktovat riadiaci orgán na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..


Pridané: 01.11.2016

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný financný príspevok na rok 2016

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operacný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dna 31. októbra 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný financný príspevok na rok 2016, verzia 4, ktorý nájdete v casti Výzvy/Harmonogram výziev.


Pridané: 01.11.2016

Oznam o Výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2017

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2016 aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2017 EAC/A03/ 2016 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Program poskytuje financné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupnoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu. 

http://www.erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/vyzvy/2017/Vyzva_2016_v4.pdf


Pridané: 01.11.2016

Výzva c. 2/2017 na predkladanie žiadostí o financné prostriedky z FPu

Dna 19.10.2016 vyhlásil FPu. Výzvu c. 2/2017 na predkladanie žiadostí o financné prostriedky z fondu pre programy:

1.3.2 Festivaly, sútaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,

1.4.3 Výstavné a prezentacné aktivity nezávislých galérií,

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,

4.3.2 Prehliadky, festivaly a sútaže - neprofesionálne umenie,

4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ludová kultúra a kultúrno-osvetová cinnost.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: http://www.fpu.sk/vyzvy-2017/252-vyzva-c-2-2017


Pridané: 11.09.2016

Dôležitý oznam pre žiadateľov týkajúci sa vyhlásených výziev (Interreg V-A SK-CZ).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy INTERREG SK-CZ/2016/01, INTERREG SK-CZ/2016/02, INTERREG SK-CZ/2016/03 a INTERREG SK-CZ/2016/04 sú v ITMS 2014+ už v stave aktuálne.
Zároveň riadiaci orgán informuje, že koncom septembra 2016 dôjde z dôvodu nekompability papierovej verzie formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok (príloha č. 1 výzvy) k aktualizácii formuláru žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+.

Z uvedeného dôvodu bola vykonaná aj aktualizácia výziev s posunom termínu uzavretia jednotlivých výziev.
Riadiaci orgán preto upozorňuje všetkých žiadateľov, aby zatiaľ neregistrovali žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+.
O aktualizácii žiadosti o nenávratný finančný príspevok v systéme ITMS2014+ a možnosti registrácie a odosielania žiadosti o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom ITMS2014+ Vás bude riadiaci orgán informovať prostredníctvom webovej stránky.

Informácia bola zverejnená na stránke: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=273


Pridané: 11.09.2016

Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev v IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4). Súčasťou tohto Indikatívneho harmonogramu výziev je aj harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ktoré sa budú uplatňovať pri dvojkolovom procese výberu projektov.

Uvedený harmonogram výziev je zverejnený na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=9943


Pridané: 15.08.2016

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Podnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 10. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie tejto formy dotácie.
Jej poskytnutie vychádza zo Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM - 17/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 20/2016 dňa 4. augusta 2016.

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb.
Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 5 000,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov viac ako 250 je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR.
Výška dotácie pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 100 %, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov nad 250 je 45 % celkových oprávnených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej dotácie je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa.

Žiadosti o dotácie môžu fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 16. septembra 2016.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov vrátane novej databázy oprávnených riešiteľov projektov sú dostupné na adrese:  http://www.mhsr.sk/schema-na-podporu-spoluprace-podnikatelskych-subjektov-a-vedecko-/148067s


Pridané: 15.08.2016

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 11. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, Schéma DM - 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2016 dňa 4. augusta 2016.
Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.

Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 50 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 12. septembra 2016.
Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-priemyselnych-klastrovych-organizacii-jln/148070s


Pridané: 15.08.2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydá na jeseň výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vydá na jeseň novú výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl. Výzve s rovnakým zameraním, vydanej v januári 2016, totiž nepredchádzala výzva na projektové zámery, ktorá je nevyhnutná pre efektívnu implementáciu programu. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok by tak nebolo možné financovať a výzva preto musela byť zrušená. O žiadosť o nenávratný finančný príspevok pritom za pol roka požiadala len jediná obec.

Nová výzva zameraná na zvýšenie kapacít materských škôl na Slovensku v objeme desiatok miliónov eur bude realizovaná v spolupráci so samosprávnymi krajmi dvojkolovým systémom. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok totiž musí predchádzať projektový zámer, čo výzva z januára nespĺňala. Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok, zriaďovatelia materských škôl, budú musieť v rámci novej výzvy najprv predložiť projektové zámery samosprávnym krajom, ktoré vydajú hodnotiace správy jednotlivých zámerov a odporučia ich do druhého kola.

Ministerstvo plánuje vydať novú výzvu na jeseň. MPRV SR preto odporúča potenciálnym žiadateľom, aby sledovali stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O vydaní novej výzvy bude ministerstvo informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí. Predpokladané trvanie výzvy bude 6 mesiacov.

Informácia bola zverejnená na stránke:
http://mpsr.sk/?navID=1&id=10504

 


Pridané: 05.05.2016

Výzva č. 9/2016 - Program 5

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 5: Medzinárodné aktivity a mobility na nasledujúce podprogramy:
5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 - Medzinárodné mobility

Prioritou fondu v rámci Programu 5 je podpora projektov medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku.

Oficiálny dokument Výzvy č. 9/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

Výzva č. 9/2016 - aktuálna


Pridané: 05.05.2016

Oznámenie PPA

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia:  „Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva - Dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat (pdf, 158.17 Kb, 19x)
Príloha č. 1 - Žiadosť na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat (pdf, 120.08 Kb, 16x)
Príloha č. 2 - Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti - kontrola úžitkovosti (pdf, 334.83 Kb, 6x)
Príloha č. 3 - Sadzby na testovanie 1 ks zvieraťa - KÚ (pdf, 324.31 Kb, 12x)
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie žiadateľa - poskytovateľa služby (pdf, 97.05 Kb, 5x)


Pridané: 05.05.2016

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

Na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2020 na rok 2016.

Indikatívny harmonogram si môžete stiahnuť priamo zo stránky (zasielame aj v prílohe e-mailu):

http://bit.ly/1SyrwfX

Dokument bol zverejnený na stránke:

http://bit.ly/1qnUYhX


Pridané: 05.05.2016

Dávame do pozornosti usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP kódOPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01:

https://www.opvai.sk/media/11619/vyzva-opvai-mh-dp-2016-122-01-v-znení-usmernenia-č-1.pdf


Pridané: 05.05.2016

Usmernenie č.1 k výzve na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č.1 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01)

Usmernenie, ktorého predmetom je predĺženie termínu uzávierky 1.kola a objasnenie a spresnenie definícií, resp. postupov popisovaných v dokumentoch vydaných v rámci výzvy, nadobúda účinnosť dňa 28.4.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít v znení usmernenia č.1

https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-01/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_mh/


Pridané: 07.03.2016

Oznámenie PPA zo dňa 02.03.2016 (Výzva č. 9/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na základe požiadavky riadiaceho orgánu aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.1 Výzvu č. 9/PRV/2015 pre opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Aktualizáciou výzvy sa predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 22.03.2016.


Pridané: 07.03.2016

Výzva zameraná na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 26. februára 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 je otvorená do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 29. apríla 2016.
Úplné znenie výzvy je dostupné na webovom sídle OP VaI www.opvai.sk.

Podrobnejšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá sa zaoberá administráciou výzvy.

Kontakt

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:
tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
v dňoch: pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 12.00
utorok v čase od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

 


Pridané: 07.03.2016

Výzva MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality - schválené žiadosti

Prinášame informáciu o  projektoch schválených na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

Účelom výzvy bola podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách. Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Dokumenty na stiahnutie: Zoznam všetkých doručených a schválených žiadostí na základe Výzvy MV SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality (740,8 kB)
pdf Zdroj:MV SR

 

Pridané: 22.02.2016

Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ - štúdium na strednej pedagogickej škole

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl.  
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Prostredníctvom zvýšeného počtu rómskych učiteliek v škôlkach sa očakáva zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy.

Projektové aktivity sú zamerané na motiváciu rómskych žiačok 9. ročníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia k štúdium na stredných pedagogických školách v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
V prípade, že máte záujem zapojiť sa do programu, neváhajte Nás kontaktovať! Prihlášku do programu: Podpora rómskych študentiek v štúdiu na stredných pedagogických školách nájdete tu.

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap
Levočská 4, Prešov 080 01 Slovakia
Tel. kontakt: 051/775 4114, Mobil: 0944 251 841
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Pridané: 22.02.2016

Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 16. februára 2016 prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2016.

- Výzva č. 1/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

Žiadosti bude možné predkladať od 16. marca 2016.
Na pomoc pri podávaní žiadostí je vypracovaný Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu ako aj vzory tlačív a čestných vyhlásení. Dostupné sú na internetovej stránke www.zatepluj.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

Vyhlásenie výzvy č. 2/2016 sa predpokladá v II. štvrťroku 2016


Pridané: 22.02.2016

Výzva na výber partnerských organizácií – Opatrenie 2. Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Dátum platnosti: od 8. 2. 2016 – časovo otvorená výzva
V zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) ako prijímateľ vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa do Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci – Opatrenie 2 ako partnerská organizácia (PO).

Viac info: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=580169


Pridané: 01.02.2016

Informácia o otvorení výzvy

Medzinárodné konzorcium pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie (ERA-NET SusAn), ktorého členom je aj MPRV SR, vyhlasuje 1. spoločnú spolufinancovanú výzvu na podávanie návrhov medzinárodných výskumných projektov v oblasti SusAn.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Informácia (rtf, 134.96 Kb, 43x)


Pridané: 01.02.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os 2:  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:  2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:  2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy:  IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Výzva IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 (docx, 182.1 Kb, 261x)
Priloha č. 1 - Formulár žiadosti o NFP 2.2.1. (docx, 124.02 Kb, 52x)
Priloha č. 2 - Zoznam povinnych príloh žiadostí 2.2.1 (docx, 140.5 Kb, 63x)
Priloha č. 3 - Formuláre k ŽoNFP 2.2.1. (rar, 491 Kb, 29x)
Príloha č. 4 - Príručka pre žiadateľa (rar, 624.32 Kb, 48x)
Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov 2.2.1 (docx, 100.61 Kb, 35x)
Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov 2.2.1. (docx, 108.83 Kb, 52x)
Príloha č. 7 - Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP v zmysle čl. 13 č. 1302_2008 2.2.1. (docx, 95.76 Kb, 25x)
Príloha č. 8 - Identifikácia oblastí podpory so synergickým a komplementárnym účinkom 2.2.1. (docx, 100.46 Kb, 26x)
Príloha č. 9 - Kritériá pre výber projektov 2.2.1. (docx, 55.98 Kb, 46x)
príloha č. 10 - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - všeobecný vzor CKO (rar, 1.02 Mb, 20x)
Príloha č. 11 - Informácia o inkluzívnom vzdelávaní 2.2.1. (docx, 99.84 Kb, 27x)
Príloha č. 12 - Princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie 2.2.1. (docx, 100.75 Kb, 27x)
Kompletná dokumentácia k výzve IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 (rar, 3.06 Mb, 63x)


 

Pridané: 16.01.2016

Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 12/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Aktualizáciou výzvy sa:

v časti „Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“ sa mení bod 2.7.4  na nasledovné znenie:

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté najskôr dňa 01.12.2014. V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“.

V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá s dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predloží na základe výzvy  PPA.


Pridané: 16.01.2016

Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 13/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 13/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Aktualizáciou výzvy sa:

v časti „Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“ sa mení bod 2.7.4  na nasledovné znenie

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté najskôr dňa 01.12.2014. V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“.

V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá s dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predloží na základe výzvy  PPA.


Pridané: 16.01.2016

Oznámenie PPA zo dňa 15.01.2016(Výzva č. 14/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 14/PRV/2015 pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Aktualizáciou výzvy sa:

v časti „Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“ sa mení bod 2.7.4  na nasledovné znenie:

PPA akceptuje obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb, začaté najskôr dňa 01.12.2014. V závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti  „C Povinné prílohy projektu pri podaní žiadosti“.

V prípade, ak žiadateľ v čase podania ŽoNFP nemá s dodávateľom stavebných prác, tovarov a služieb uzatvorený zmluvný vzťah, doklady týkajúce sa uzatvorenia zmluvy s dodávateľom predloží na základe výzvy  PPA.

 

Výzvy 2018/2019 | Výzvy 2017 | Výzvy 2016 | Výzvy 2015 | Výzvy 2014