PRV SR 2007 - 2013

Programový manuál pre  životné prostredie

Programový manuál pre životné prostredie

Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržatelného rozvoja“.

 

Programový manuál pre zdravotníctvo

Programový manuál pre zdravotníctvo

Zlepšenie podmienok ovplyvnujúcich zdravotný stav obyvateľstva ako pracovnej sily prostredníctvom zvyšovania kvality, dostupnosti, efektívnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia sú priority OP Zdravotníctvo.

 

Zamestnanost a sociálna inklúzia 

Zamestnanost a sociálna inklúzia 

Cieľom operačného programu je rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie (zaclenovania) a budovanie kapacít. Vzhladom na nízku flexibilitu a efektívnost zamestnancov v rôznych oblastiach verejnej správy, ako aj potrebu skvalitnit tvorbu politík, budú v operacnom programe podporované aktivity smerujúce ku skvalitneniu ludského kapitálu a aktivity orientované na kvalitnú tvorbu politík.

 

Programový manuál pre vzdelávanie

Programový manuál pre vzdelávanie

Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spolocnosti je globálnym cieľom OP Vzdelávanie. Operacný program bude prostredníctvom príspevkov zo zdrojov ESF financovat formovanie a podporu ludského kapitálu smerom k nadobudnutiu základných zrucností a klúcových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre pracovný trh.

 

Programový manuál OPVaV s obrázkami

Programový manuál OPVaV s obrázkami

Hlavným zameraním operacného programu je „modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.

 

Technická pomoc

Technická pomoc

Globálnym cieľom operacného programu je zabezpecit efektívne, úcinné a správne riadenie, implementáciu, financné riadenie, kontrolu a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 - 2013 na Slovensku pre dosiahnutie strategického ciela SR „Výrazne zvýšit do roku 2013 konkurencieschopnost a výkonnost regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanost pri rešpektovaní trvalo udržatelného rozvoja“.

 

Programový manuál ROP

Programový manuál ROP

Hlavným cieľom Regionálneho operacného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality obcianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

 

Programový manuál KAHR

Programový manuál KAHR

Globálnym cieľom tohto operacného programu je zabezpecenie trvalo udržatelného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 

Programový manuál OPIS 

Programový manuál OPIS

Globálnym cieľom operacného programu je „vytvorenie inkluzívnej informacnej spolocnosti ako prostriedku na rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“, cím sa prispeje k dosahovaniu ciela strategickej priority Vedomostná ekonomika, ktorým je „rozvoj zdrojov trvalo udržatelného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb“.

 

Harmonogram na rok 2009

Harmonogram na rok 2009

Indikatívny harmonogram výziev na podávanie žiadostí o nenávratný financný príspevok za jednotlivé OP na rok 2009

 

Národný strategický referencný rámec 2007 - 2013

Národný strategický referencný rámec

Národný strategický referencný rámec 2007 – 2013