Rozvoj celoživotného vzdelávania v Tokajskej oblasti

 

Názov projektu:

„Rozvoj celoživotného vzdelávania v Tokajskej oblasti“

Predmet projektu:

Poskytovanie poradenstva v oblasti celoživotného vzdelávania, sprostredkovanie a priblíženie potrebných informácií z oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre starostov obcí a ich združení a podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v rámci Osi 3 z územia Miestnej akčnej skupiny TOKAJ – ROVINA, o.z.

Realizácia projektu:

Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 Realizácia prístupu LEADER v   MAS TOKAJ – ROVINA, o.z.

Vzdelávanie a informovanie prebiehalo v roku 2013 a 2014  na území MAS TOKAJ – ROVINA, o.z.v obci Čerhov.
Aktivity sa realizovali v  oblasti IKT a regionálneho rozvoja, najmä oblasť rozvojových zámerov obce, územné plánovanie, oblasť trvalej udržateľnosti a životného prostredia.
Účastníci vzdelávania a informovania boli predstavitelia verejnej správy a podnikateľského sektora.

Fotodokumentácia: