Zlepšovanie kvality života v území MAS Rudohorie prostredníctvom získavania a prehĺbovania zručnosti miestnych vidieckych aktérov

 

Názov projektu:

“Zlepšovanie kvality života v území MAS RUDOHORIE prostredníctvom získavania a prehlbovania zručností miestnych vidieckych aktérov“

Predmet projektu:

Poskytovanie poradenstva v oblasti celoživotného vzdelávania, sprostredkovanie a priblíženie potrebných informácií z oblasti využívania informačno-komunikačných technológií pre starostov obcí  a ich združení a podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v rámci Osi 3 z územia Miestnej akčnej skupiny RUDOHORIE, o.z.

Realizácia projektu:

Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Projekt bol implementovaný prostredníctvom Osi 4 Realizácia prístupu LEADER v   MAS RUDOHORIE, o.z.

Vzdelávanie a informovanie prebiehalo v roku 2014  na území MAS RUDOHORIE v obci Šemša.
Aktivity sa realizovali v  oblasti IKT a regionálneho rozvoja.
Účastníci vzdelávania a informovania boli predstavitelia verejnej správy a podnikateľského sektora.

Fotodokumentácia: