Informačný servis

Agentúra pre rozvoj vidieka www.arvi.sk

Daňové riaditeľstvo www.drsr.sk

Ekonomické a právne informácie www.epi.sk

EUROINFO, Internetová stránka Úradu vlády SR www.euroinfo.gov.sk

Európska investičná banka www.eib.org

Európsky sociálny fond www.esf.gov.sk

Fond národného majetku SR www.natfund.gov.sk

Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR www.europskyparlament.sk

Informačný sprievodca po Slovensku www.slovakinfoguide.com

Informácie o obciach a mestách Slovenska www.e-obce.sk

Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky www.infostat.sk

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr www.isrra.sk

Kancelária prezidenta SR www.prezident.sk

Košický samosprávny kraj www.kosice-region.sk

Mapa Slovenska www.mapy.atlas.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky http://mindop.sk/

Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk

Ministerstvo obrany SR www.mosr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR www.mpsr.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk

Ministerstvo školstva SR www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk

Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia www.enviro.gov.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti www.osf.sk

Najvyšší kontrolný úrad SR www.nku.gov.sk

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania www.nadsme.sk

Národná banka Slovenska www.nbs.sk

Národná rada SR www.nrsr.sk

Občiansky denník www.changenet.sk

Obchodný register SR www.orsr.sk

Portál Euractiv www.euractiv.sk

Portál EÚ www.europa.eu

Prešovský samosprávny kraj www.vucpo.sk

Rokovania vlády www.rokovania.sk

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu www.sario.sk

Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora www.sopk.sk

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora www.sppk.sk

Štatistický úrad SR www.statistics.sk

Štrukturálne fondy pre Slovensko www.strukturalnefondy.sk

Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk

Úrad pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk

Ústavný súd SR www.concourt.sk

Ústredný portál verejnej správy www.portal.gov.sk

Zastúpenie Európskej komisie v SR www.europa.sk

Zbierka zákonov www.zbierka.sk

Združenie miest a obcí Slovenska www.zmos.sk

Živnostenský register SR www.zrsr.sk